Download  Print this page

Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual Page 188

Hide thumbs

Advertisement

Działanie
188
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Przycisk Display
Ten przycisk ma dwie funkcje. Po pierwsze pozwala przełączać między różnymi
formatami wyświetlania. Dostępne formaty: 4x4, 3x3 i 2x2. Po drugie, przytrzymu-
jąc go przez co najmniej dwie sekundy, można wybrać kamerę, której obraz będzie
wyświetlany na monitorze Spot.
Przycisk Grupa/Sequence
Przycisk
Grupa/Sequence
następną grupą kamer. Na ekranie wyświetlany jest numer strony.
Przycisk Menu/Cameo
Przycisk
służy do wyświetlania menu Search. Przytrzymanie przy-
Menu/Cameo
cisku przez co najmniej dwie sekundy powoduje uruchomienie trybu cameo. Żółta
obwoluta wokół wideo sygnalizuje aktywny tryb cameo. Do poruszania aktywnym
cameo służą przyciski strzałek. Naciskając przycisk odpowiedniej kamery w trybie
cameo, można edytować cameo i wyświetlać obraz z wybranej kamery. Przycisk
pozwala zamknąć aktywny tryb cameo. Aktywny tryb cameo można
Enter/Pause
także zamknąć za pomocą polecenia Exit Group Edit w menu cameo, dostępnym
po naciśnięciu przycisku
Przycisk Play
Przycisk
służy do uruchamiania trybu odtwarzania. Ponowne jego naciśnięcie
Play
powoduje zamknięcie trybu odtwarzania. W trakcie uruchamiania trybu odtwarza-
nia obraz wyświetlany na ekranie jest wstrzymywany. Przycisk strzałki w prawo
uruchamia odtwarzanie wideo z normalną prędkością. W trybie pauzy na ekranie
widoczny jest symbol , a w trybie odtwarzania, symbol .
Przycisk potwierdzenia (Enter)/Pause
Przycisk
służy do wstrzymywania wideo. W trybie pauzy na ekranie
Enter/Pause
widoczny jest symbol ..
Przyciski strzałek w górę, w dół w lewo i w prawo
Przyciski strzałek w górę i w dół służą do zmieniania liczb przez zaznaczanie w
menu i zwiększanie bądź zmniejszanie ich wartości.
Przyciski strzałek w lewo i w prawo służą do wyświetlania kolejnych obrazów w
trybie odtwarzania. Przycisk strzałki w prawo służy do odtwarzania wideo z nor-
malną prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje odtwarzanie obrazu z
prędkością 2, 3 i 4 razy szybszą. Przycisk strzałki w lewo służy do odtwarzania
wideo wstecz z dużą prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
odtwarzanie obrazu z prędkością 2, 3 i 4 razy szybszą.
służy do przełączania widoku między aktualną a
.
Menu/Cameo
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: