Download  Print this page

Bezpečnost; Cíloví čtenáři; Bezpečnost Při Používání; Přeprava - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
Bezpečnost
1.1
Cíloví čtenáři
1.2
Bezpečnost při používání
1.2.1
Přeprava
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Pokyny v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro následující cílové čtenáře:
Cíloví čtenáři
Kvalifikace
Personál uvádějící
Technické školení pro
zařízení do provozu
stavební nebo
elektrické instalace
Než začnete zařízení používat, přečtěte si všeobecná bezpečnostní opatření.
Tento dokument mějte k dispozici k případnému nahlédnutí.
Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými na zařízení.
Tento dokument vždy předávejte spolu se zařízením.
Kromě pokynů uvedených v dokumentaci produktu se musí dodržovat veškeré
vnitrostátní nebo místní bezpečnostní normy nebo právní předpisy, které se
týkají vývoje, konstrukce, instalace, provozu nebo likvidace produktu.
Radiové interference s jinými zařízeními v okolí
Toto zařízení je zařízení třídy A. Při instalaci v obytných prostorách může
způsobovat radiové interference. V takovém případě se uživateli doporučuje
přijmout adekvátní opatření a interference odstranit.
Prohlášení v souvislosti s odpovědností
Zařízení nezapojujte, pokud je poškozené nebo některé jeho části chybějí.
Na zařízení neprovádějte žádné změny či úpravy, které nebyly schváleny
výrobcem.
Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.
Poškození při přepravě
Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům.
Obalový materiál uschovejte kvůli budoucí přepravě.
Činnost
Stav produktu
První uvedení produktu
Produkt ještě není
do provozu
nainstalován a
nakonfigurován.
Bezpečnost
165
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: