Download  Print this page

Konfiguracja Systemu; Utylizacja - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Utylizacja

7.4

Konfiguracja systemu

8
Utylizacja
190
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Przyciski na panelu przednim służą do wprowadzania poleceń systemowych i do
programowania. Naciśnij przycisk
hasło, naciskając odpowiednią kombinację przycisków numerów kamer, a następ-
nie przycisk potwierdzenia (
w Instrukcji użytkownika. Dokumentacja znajduje się na dysku CD lub w folderze
aplikacji na dysku twardym komputera (C:\SISTORE AX\...).
Menu Setup
Wszystkie wyroby elektryczne i elektroniczne należy utylizować za pośrednictwem
wyznaczonych punktów wskazanych przez władze państwowe lub lokalne. Nie należy
ich wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkt jest
objęty europejską dyrektywą 2002/96/EC.
Właściwa utylizacja i osobne składowanie zużytych urządzeń pozwala uniknąć po-
tencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ponadto jest
warunkiem wtórnego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat utylizacji urządzenia można
uzyskać w urzędzie miasta, w punkcie utylizacji bądź w sklepie, w którym zostało
zakupione.
na panelu przednim i wprowadź
Menu/Cameo
). Szczegółowe informacje zostały podane
Enter/Pause
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: