Download  Print this page

Bezpieczeństwo; Czytelnicy Docelowi; Ogólne środki Bezpieczeństwa; Transportu - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
Bezpieczeństwo
1.1

Czytelnicy docelowi

1.2
Ogólne środki bezpieczeństwa
1.2.1

Transportu

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie są przeznaczone jedynie dla
następujących kategorii czytelników docelowych:
Czytelnicy docelowi
Kwalifikacje
Personel obsługi
Przeszkolenie
uruchomienia systemu
techniczne w zakresie
budownictwa lub
instalacji elektrycznych.
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z infor-
macjami dotyczącymi środków bezpieczeństwa.
Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
Stosować się do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
Niniejszy dokument należy przekazywać razem z urządzeniem.
Oprócz instrukcji zawartych w dokumentacji produktu, należy przestrzegać
wszelkich dodatkowych krajowych lub lokalnych norm lub przepisów
bezpieczeństwa dotyczących opracowania, projektowania, instalowania,
działania i utylizacji produktu.
Zakłócenia radiowe w innych urządzeniach
Urządzenie klasy A. Niniejsze urządzenie może powodować zakłócenia radiowe
w otoczeniu domowym. W takim wypadku zalecane jest podjęcie odpowiednich
środków w celu usunięcia zakłócenia.
Odpowiedzialność
Nie należy podłączać urządzenia w przypadku braku lub uszkodzenia
jakichkolwiek części.
Nie należy dokonywać modyfikacji ani przeróbek niezatwierdzonych przez
producenta.
Należy korzystać jedynie z części zamiennych i wyposażenia zatwierdzonego
przez producenta.
Uszkodzenie podczas transportu
Nie narażać urządzenia na wibracje mechaniczne oraz wstrząsy.
Zachować opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas
ewentualnego transportu.
Działania
Stan urządzenia
Pierwsze uruchomienie
Urządzenie niezainsta-
urządzenia.
lowane i nieskonfigu-
rowane.
Bezpieczeństwo
181
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: