Download  Print this page

Przyciski I Diody Led Na Panelu Przednim - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3

Przyciski i diody LED na panelu przednim

Power LED
HDD LED
Alarm LED
Network LED
Clip Copy LED
Przyciski kamery
(1 do 16)
Przycisk Powięk-
szenie/PTZ
Przycisk Display/Spot
Przycisk
Grupa/Sequence
Przycisk Menu/Cameo
Przycisk Funkcja Panic
Przycisk Clip Copy
Przycisk Alarm
Przycisk Play
Przycisk Enter/Pause
Przyciski strzałek w
górę, w dół w lewo i w
prawo
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Dioda zasilania świeci się, gdy urządzenie jest włączone.
Dioda dysku twardego miga, gdy urządzenie nagrywa lub wyszukuje wideo na dysku twardym.
Dioda wyjścia alarmu świeci się, gdy uruchomione jest zewnętrzne źródło alarmu lub wewnę-
trzny brzęczek.
Dioda sieci świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do sieci Ethernet.
Dioda Clip-Copy świeci się podczas kopiowania klipu.
Poszczególne przyciski kamery służą do wyświetlania obrazu z poszczególnych kamer na
pełnym ekranie. Przyciski od 1 do 9 służą także do wprowadzania haseł.
W trybie PTZ przycisk 1 służy do powiększania obrazu, przycisk 2 do pomniejszania obrazu,
przycisk 3 do ustawiania ostrości na bliskim planie, przycisk 4 do ustawiania ostrości na dalekim
planie. Przycisk 5 służy do przechodzenia między zapamiętanymi ustawieniami, a przycisk 6 do
ich zapamiętywania.
Przycisk Zoom/PTZ powoduje uruchomienie trybu powiększenia, a na ekranie pojawia się
symbol prostokąta. Prostokąt można przesuwać po ekranie za pomocą przycisków strzałek.
Przycisk Enter/Pause służy do powiększania obrazu widocznego w prostokącie. Przytrzymanie
przycisku Zoom/PTZ przez co najmniej dwie sekundy powoduje uruchomienie trybu PTZ.
Przycisk Display/Spot służy do przełączania między różnymi trybami wyświetlania. Dostępne
formaty: PIP, 2x2, 3x3 i 4x4. Przytrzymując go przez co najmniej dwie sekundy, można wybrać
kamerę, której obraz będzie wyświetlany na monitorze Spot.
W trybie live przycisk Grupa/Sequence służy do przełączania ekranu między aktualną a
następną grupą kamer. Na ekranie wyświetlany jest numer strony. Przytrzymanie przycisku
przez co najmniej dwie sekundy powoduje wyświetlanie kolejnych kanałów live.
Przycisk Menu/Cameo służy do wyświetlania ekranu konfiguracji (Setup). Aby wyświetlić ekran
konfiguracji, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Przycisk ten służy także do za-
mykania aktualnie otwartego menu lub okna dialogowego konfiguracji. W trybie odtwarzania ten
przycisk służy do wyświetlania menu Search. Przytrzymanie go przez co najmniej dwie sekundy
powoduje wprowadzenie trybu cameo.
Przycisk funkcji Panic pozwala uruchomić nagrywanie obrazu ze wszystkich kamer jednocześ-
nie. Na ekranie wyświetlany jest symbol
nie nagrywania w trybie panic.
Przycisk Clip Copy służy do kopiowania klipów wideo.
Przycisk Alarm ma dwie funkcje. Po pierwsze służy do zerowania sygnałów wyjściowych ur-
ządzenia, w tym wewnętrznego brzęczka w trakcie alarmu. Po drugie, jeśli alarm nie jest włąc-
zony, pozwala wyświetlić dziennik zdarzeń w trybie monitorowania. Ta funkcja może być chron-
iona hasłem.
Przycisk Play uruchamia tryb odtwarzania. Aby zamknąć tryb odtwarzania, wystarczy nacisnąć
go ponownie. W trakcie uruchamiania trybu odtwarzania obraz wyświetlany na ekranie jest
wstrzymywany. Przycisk strzałki w prawo uruchamia odtwarzanie wideo z normalną prędkością.
W trybie pauzy na ekranie widoczny jest symbol , a w trybie odtwarzania, symbol
W trybie monitorowania live przycisk służy do zatrzymywania obrazu widocznego na ekranie.
Pojawia się ikona
. W trybie odtwarzania służy on do wstrzymywania odtwarzania wideo. W
trybie konfiguracji przycisk służy do wybierania zaznaczonych elementów lub zatwierdzania
wprowadzonego tekstu.
Te przyciski służą do poruszania się po interfejsie użytkownika.
Przyciski strzałek w górę i w dół służą także do zmiany liczb przez zaznaczanie w menu i zwięk-
szanie bądź zmniejszanie ich wartości.
Przyciski strzałek w lewo i w prawo służą też do wyświetlania kolejnych obrazów w trybie
odtwarzania. Przycisk strzałki w prawo służy do odtwarzania wideo z normalną prędkością.
Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje odtwarzanie obrazu z prędkością 2, 3 i 4 razy
szybszą. Przycisk strzałki w lewo służy do odtwarzania wideo wstecz z dużą prędkością. Po-
nowne naciśnięcie przycisku powoduje odtwarzanie obrazu z prędkością 2, 3 i 4 razy szybszą.
. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zatrzyma-
Działanie
.
189
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: