Download  Print this page

Tlačítka A Led Kontrolky Na Předním Panelu - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3
Tlačítka a LED kontrolky na předním panelu
Power (Napájení)
HDD
Kontrolka poplachu
Kontrolka sítě
Kontrolka uložení
obrazu
Camera (Kamera)
(1–8/16)
Tlačítko Zoom/PTZ
(Zvětšit/Soukromá
zóna)
Tlačítko Display/Spot
(Zobrazit/Bod)
Tlačítko
Group/Sequence
(Skupina/Řazení)
Tlačítko Menu/Cameo
(Nabídka/Miniatura)
PTZ
Panic (Panika)
Tlačítko Clip Copy
(Uložení obrazu)
Alarm
Tlačítko Playback
(Přehrávání)
Tlačítko Enter/Pause
(Enter/Pozastavit)
Šipky nahoru, dolů,
doleva, doprava
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Pokud je jednotka zapnutá, LED kontrolka napájení svítí.
Pokud digitální videorekordér nahrává nebo vyhledává obraz na pevném disku, LED kontrolka
HDD bliká.
Kontrolka výstupního poplachu svítí, pokud je aktivován poplachový výstup nebo interní bzučák.
Pokud je jednotka připojena k síti přes rozhraní Ethernet, kontrolka sítě bliká.
Kontrolka uložení obrazu svítí, pokud digitální videorekordér ukládá obraz.
Stiskem tlačítek jednotlivých kamer zobrazíte vybranou kameru na celou obrazovku. Tlačítka 1
až 9 slouží i k zadávání hesel.
V režimu soukromé zóny stisk tlačítka 1 zvětší zobrazení a stisk tlačítka 2 zmenší zobrazení,
stisk tlačítka 3 zaostří na bližší vzdálenost, tlačítko 4 zaostří na delší vzdálenost a stisk tlačítka
5 přesune kameru do výchozí pozice (přednastavení) a stisk tlačítka 6 uloží přednastavení.
Stiskem tlačítka
Zoom/PTZ
(Zvětšit/Soukromá zóna) aktivujete režim zvětšení a na obrazovce
se zobrazí obdélník. Pomocí tlačítek se šipkami můžete přesunout obdélník na jiné místo.
Stiskem tlačítka
Enter/Pause
(Enter/Pozastavit) zvětšíte obraz v obdélníku. Stiskem a
přidržením tlačítka
Zoom/PTZ
soukromé zóny.
Stiskem tlačítka
(Zobrazit/Bod) přepínáte mezi různými formáty obrazu. K dispozici
Display/Spot
jsou tyto formáty: PIP, 2x2, 3x3 a 4x4. Stiskem a přidržením tohoto tlačítka po dobu min. 2
sekund vyberete kameru, která se má zobrazit na bodovém monitoru.
Stiskem tlačítka
Group/Sequence
z aktivní skupiny kamer na další skupinu kamer. Na obrazovce se zobrazí číslo stránky. Stiskem
a přidržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund postupně zobrazíte další kanály s živým
obrazem.
Stiskem tlačítka
Menu/Cameo
nastavení vyžaduje zadání ověřeného uživatelského jména a hesla. Stiskem tohoto tlačítka
rovněž zavřete aktuální nabídku nebo dialogové okno nastavení. Stiskem tohoto tlačítka v
režimu přehrávání zobrazíte nabídku hledání. Stiskem a přidržením tohoto tlačítka po dobu min.
2 sekund aktivujete režim miniatury.
Stiskem tlačítka
přejdete do režimu PTZ (posun/náklon/přiblížení), ve kterém můžete
PTZ
ovládat správně nakonfigurované kamery.
Stiskem tlačítka
Panic (Nouze)
obrazovce se zobrazí
. Dalším stiskem tlačítka nouzové nahrávání zastavíte. Senzor pro IR
dálkové ovládání je vlevo dole od tlačítka
dálkové ovládání nebude fungovat správně.
Stiskem tlačítka
(Uložení obrazu) umožňuje kopírovat videoklipy.
Clip Copy
Tlačítko
má dvě funkce. První funkcí je resetování výstupů digitálního videorekordéru
Alarm
včetně interního bzučáku během alarmu. Druhou funkcí je zobrazení protokolu událostí v režimu
živého monitorování, pokud není aktivní alarm. Tuto operaci lze chránit uživatelským heslem.
Stiskem tlačítka
(Přehrávání) přejdete do režimu přehrávání. Dalším stiskem tohoto
Playback
tlačítka režim přehrávání ukončíte. Při spuštění režimu přehrávání je video pozastaveno.
Stiskem šipky doprava spustíte přehrávání videa normální rychlostí. Při pozastavení digitálního
videorekordéru se na obrazovce zobrazí ikona . V režimu přehrávání se na digitálním
videorekordéru zobrazí ikona .
Stisk tohoto tlačítka v režimu živého monitorování znehybní aktuální obrazovku. Zobrazí se
ikona
. Stisk tohoto tlačítka v režimu přehrávání pozastaví přehrávání videa. Stisk tohoto
tlačítka v režimu nastavení vybírá zvýrazněnou položku nebo dokončuje zadání položky.
Šipky umožňují pohyb v nabídce a v grafickém uživatelském rozhraní (GUI).
Šipky nahoru a dolů lze (rovněž) použít na změnu čísel. Zvýrazněte číslo v nabídce a zmenšete
nebo zvětšete jeho hodnotu.
Šipky doleva a doprava lze použít na přehrávání obrazu v režimu přehrávání. Stiskem šipky
doprava přehrajete video normální rychlostí a dalším stiskem tohoto tlačítka postupně zvyšujete
rychlost přehrávání na 2x, 3x a 4x. Stiskem šipky doleva zpětně přehrajete video vysokou
rychlostí a dalším stiskem tlačítka postupně zvyšujete rychlost přehrávání na 2x, 3x a 4x.
(Zvětšit/Soukromá zóna) po dobu min. 2 sekund aktivujete režim
(Skupina/Řazení) v režimu živého obrazu přepnete zobrazení
(Nabídka/Miniatura) přejdete na obrazovku nastavení. Přístup k
spustíte nouzové nahrávání všech kamerových kanálů a na
. Senzor nesmí nic blokovat, jinak
Panic (Nouze)
Provoz
173
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: