Download  Print this page

Knappar Och Lampor På Frontpanelen - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3
Knappar och lampor på frontpanelen
Power LED
HDD LED
Alarm LED
Network LED
Clip Copy LED
Kameraknappar
(1 till 16)
Knapp Zoom/PTZ
Knappen Display/Spot
Knappen Group/Sequence
Knappen Menu/Cameo
Knappen Panic
Knappen Clip Copy
Knappen Alarm
Knappen Playback
Knappen Enter/Paus
Pilknappar upp, ned, vänster
och höger
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Indikeringslampan för spänning lyser när enheten är påslagen.
Indikeringslampan för hårddisk flimrar när DVR-enheten spelar in eller söker på
hårddisken.
Larmindikatorn lyser när larmutgång eller intern summer är aktiverad.
Nätverksindikatorn lyser när enheten är nätverksansluten via Ethernet.
Kopieringsindikatorn lyser när DVR-enheten kopierar videoklipp.
Tryck på en kameraknapp för att visa motsvarande kameras bild på helskärm. Knapparna
1 till 9 används också för inmatning av lösenord.
I PTZ-läge har knapparna följande funktioner: Tryck på knapp 1 för att zooma in skärmen
och på knapp 2 för att zooma ut, tryck på knapp 3 för närfokusering och på knapp fyra 4
för fokusering långt bort, tryck på knapp 5 för att gå till förinställning och på knapp 6 för att
spara förinställning.
Tryck på knappen Zoom/PTZ för att gå till zoomläge. En rektangel visas på skärmen. Du
kan flytta rektangeln till ett annat område med hjälp av pilknapparna. Tryck på knappen
Enter/Pause för att zooma in bilden i rektangeln. Håll knappen Zoom/PTZ nedtryckt minst
två sekunder för att gå till PTZ-läge.
Tryck på knappen Display/Spot för att växla mellan olika visningsformat. Tillgängliga
format är PIP, 2x2, 3x3 och 4x4. Om du håller knappen nedtryckt minst 2 sekunder kan du
välja vilka kameror som ska visas på övervakningsskärmen.
Om du trycker på knappen Group/Sequence i realtidsläge växlar skärmen från den
aktuella kameragruppen till nästa och skärmen visar sidnumret. Håll knappen nedtryckt
minst 2 sekunder för att visa realtidskanaler efter varandra.
Tryck på knappen Menu/Cameo för att visa inställningsskärmen Setup. För att öppna
inställningsskärmen måste du ange godkänt användar-ID och lösenord. Knappen används
också för att stänga den öppna menyn eller inställningsdialogrutan. I avspelningsläge
visas sökmenyn när du trycker på knappen. Håll knappen nedtryckt minst 2 sekunder för
att gå till miniatyrläge.
Tryck på knappen Panic för att starta panikinspelning av samtliga kamerakanaler.
på skärmen. Tryck på knappen igen för att avbryta panikinspelningen.
Tryck på knappen Clip Copy för att kopiera videoklipp.
Knappen Alarm har två funktioner. Den återställer DVR-enhetens utgångar, inklusive den
interna summern, vid larm. Den visar händelseloggen i realtidsövervakningsläge, om inget
larm är aktiverat. Den här operationen kan skyddas med användarlösenord.
Tryck på knappen Playback för att aktivera avspelningsläge och tryck igen för att lämna
avspelningsläget. Videovisningen pausas när du aktiverar avspelningsläge. Tryck på
högerpilknappen för att visa video med normal hastighet igen.
DVR-enheten är i pausläge och
I realtidsövervakningsläge fryses den aktuella skärmen och visar ikonen
på knappen. I avspelningsläge pausas video när du trycker på knappen. I inställningsläge
trycker du på knappen för att välja den markerade posten eller bekräfta inmatade data.
De här knapparna används för att navigera i menyer och det grafiska
användargränssnittet.
Pilknapparna upp och ned används också för att ändra siffror. Markera ett tal i menyn och
öka eller minska värdet.
Pilknapparna vänster och höger används också för att spela av bilder i avspelningsläge.
Tryck på högerpil för att spela av video med normal hastighet, tryck igen för att växla
avspelningshastighet mellan 2x, 3x och 4x. Tryck på vänsterpil för att spela av video bakåt
med hög hastighet, tryck igen för att växla avspelningshastighet mellan 2x, 3x och x4.
när enheten spelar av video.
Användning
visas
visas på skärmen när
när du trycker
141
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: