Download  Print this page

Instalace; Servis A údržba - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezpečnost
1.2.2

Instalace

1.2.3
Servis a údržba
166
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Poškození v důsledku nevhodného místa instalace
Je nutno respektovat podmínky okolního prostředí doporučené výrobcem (viz
část 3: Technické údaje).
Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření.
Zařízení nepoužívejte na prašných místech.
Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
Zařízení nevystavujte mechanickým vibracím či nárazům.
Chraňte zařízení před vlhkostí.
Poškození kabelu mechanickým zatížením
Ujistěte se, že kabely nejsou nijak zatíženy, zauzleny nebo poškozeny.
Poškození zařízení v důsledku nedostatečné ventilace
Nezakrývejte ani neblokujte žádný z ventilačních otvorů.
Neskládejte několik zařízení na sebe ani na zařízení nepokládejte žádné
předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nesprávnému zapojení
Používejte zařízení pouze ve spojení s napájecím kabelem, který byl schválen
ve vaší zemi a který vyhovuje vnitrostátním normám.
Tento produkt je určen pro napájecí systémy TN a IT v Norsku se sdruženým
napětím 230 V. Nepřipojujte zařízení k žádným jiným napájecím systémům IT.
Poškození zařízení v důsledku přepětí
Zařízení připojujte pouze k napájecím zdrojům se specifikovaným napětím.
Požadavky na napájecí napětí najdete na typovém štítku (viz část 3: Technické
údaje).
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při údržbě
Před zahájením údržby vždy odpojte napájecí kabel a další kabely od hlavního
rozvodu elektrické energie.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při čištění zařízení
Před čištěním zařízení jej odpojte od hlavního rozvodu elektrické energie.
Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo aerosoly obsahující alkohol, líh či
amoniak.
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: