Download  Print this page

Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual Page 172

Hide thumbs

Advertisement

Provoz
172
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Tlačítko Display (Zobrazení)
Toto tlačítko má dvě funkce. První je přepínání mezi různými formáty displeje. K
dispozici jsou tyto formáty: 4x4, 3x3 a 2x2. Druhá funkce umožňuje stiskem a
přidržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund vybrat, která kamera se zobrazí
na bodovém monitoru.
Tlačítko Group/Sequence (Skupina/Řazení)
Stiskem tlačítka
Group/Sequence
skupiny kamer na další skupinu kamer. Na obrazovce se zobrazí číslo stránky.
Tlačítko Menu/Cameo (Nabídka/Miniatura)
Stiskem tlačítka
Menu/Cameo
Stiskem a přidržením tohoto tlačítka po dobu min. 2 sekund aktivujete režim
miniatury. Žluté orámování na pozadí videa označuje aktivní miniaturu. Pomocí
tlačítek se šipkami lze aktivní miniaturu přesouvat. Stiskem požadovaného tlačítka
kamery v aktivní miniatuře upravíte miniaturu a zobrazíte video z vybrané kamery.
Stiskem tlačítka
Enter/Pause
Aktivní režim miniatury lze rovněž ukončit výběrem možnosti Exit Group Edit
(Ukončit úpravu skupiny) v nabídce miniatury (zobrazené stiskem tlačítka
(Nabídka/Miniatura)).
Menu/Cameo
Tlačítko Playback (Přehrávání)
Stiskem tlačítka
Playback
stiskem tohoto tlačítka režim přehrávání ukončíte. Při spuštění režimu přehrávání
je video pozastaveno. Stiskem šipky doprava spustíte přehrávání videa normální
rychlostí. Při pozastavení digitálního videorekordéru se na obrazovce zobrazí ikona
. V režimu přehrávání se na digitálním videorekordéru zobrazí ikona .
Tlačítko Enter/Pause (Enter/Pozastavit)
Stiskem tlačítka
Enter/Pause
pozastavení se na obrazovce zobrazí ikona .
Šipky nahoru, dolů, doleva, doprava
Šipky nahoru a dolů lze (rovněž) použít na změnu čísel. Zvýrazněte číslo v nabídce
a zmenšete nebo zvětšete jeho hodnotu.
Šipky doleva a doprava lze použít na přehrávání obrazu v režimu přehrávání.
Stiskem šipky doprava přehrajete video normální rychlostí a dalším stiskem tohoto
tlačítka postupně zvyšujete rychlost přehrávání na 2x, 3x a 4x. Stiskem šipky
doleva zpětně přehrajete video vysokou rychlostí a dalším stiskem tlačítka
postupně zvyšujete rychlost přehrávání na 2x, 3x a 4x.
(Skupina/Řazení) přepnete zobrazení z aktivní
(Nabídka/Miniatura) zobrazíte nabídku hledání.
(Enter/Pozastavit) ukončíte aktivní režim miniatury.
(Přehrávání) přejdete do režimu přehrávání. Dalším
(Enter/Pozastavit) pozastavíte video. V režimu
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: