Download  Print this page

Installation; Service Og Vedligeholdelse - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sikkerhed
1.2.2

Installation

1.2.3

Service og vedligeholdelse

118
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Skade på grund af upassende monteringssted
De miljøforhold, der er anbefalet af producenten, skal iagttages og overholdes
(se afsnit 3: Tekniske data). Tekniske data
Brug ikke enheden i nærheden af kilder med kraftig elektromagnetisk stråling.
Brug ikke enheden på støvede steder.
Enheden må kun bruges til indendørs anvendelser.
Udsæt ikke enheden for mekaniske vibrationer eller stød.
Beskyt enheden mod fugt.
Skade på ledninger på grund af mekanisk belastning
Kontroller, at ledninger ikke bliver overbelastet, bøjet eller beskadiget.
Skade på enheden på grund af utilstrækkelig ventilation
Bloker eller tildæk ikke enhedens ventilationsåbninger.
Stabl ikke flere enheder oven på hinanden, og anbring ikke genstande på
enheden.
Fare for elektrisk stød på grund af forkert tilslutning
Brug kun enheden sammen med en netledning, der er godkendt i dit land og
som opfylder nationale standarder.
Dette produkt er beregnet til TN-forsyningsnet og IT-forsyningsnet i Norge med
230 V fase-fase spænding. Tilslut ikke enheden til nogen andre IT-forsyningsnet.
Skade på enheden på grund af overspænding
Tilslut kun enheden til strømkilder med den angivne spænding. Se typeskiltet for
oplysninger om krav til spændingsforsyning (se afsnit 3: Tekniske data).
Fare for elektrisk stød ved vedligeholdelse
Træk altid netledningen og andre ledninger ud af stikkontakten, inden der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
Fare for elektrisk stød under rengøring af enheden
Træk enhedens netstik ud af stikkontakten, inden rengøring påbegyndes.
Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray, der indeholder alkohol, sprit
eller ammoniak.
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: