Download  Print this page

Nastavení Systému; Likvidace - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Likvidace

7.4
Nastavení systému
8
Likvidace
174
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Tlačítka na předním panelu slouží ke vstupu do systémových příkazů a pro
programování. Stiskněte tlačítko
panelu a zadejte heslo stiskem příslušné kombinace číselných tlačítek kamery a
potvrďte stiskem tlačítka
nastavení najdete v uživatelské příručce. Dokumentace je uložena na disku CD
nebo v aplikační složce na pevném disku počítače (C:\SISTORE AX\...).
Nabídka nastavení
Všechny elektrické a elektronické produkty musí být řádně zlikvidovány (ne společně
s domovním odpadem) ve sběrných zařízeních, která jsou k tomuto účelu určena
vládou či místními zastupitelskými orgány.
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že pro produkt platí evropská směrnice
2002/96/ES.
Správná likvidace a oddělený sběr starých spotřebičů pomáhá chránit životní prostředí
a lidské zdraví před možnými negativními dopady. Je to předpoklad pro opětovné
použití a recyklaci vyřazeného elektrického a elektronického zařízení. Chcete-li získat
další informace o likvidaci starých spotřebičů, kontaktujte místní úřad, společnost
zajišťující svoz a likvidaci odpadu nebo prodejce produktu.
(Nabídka/Miniatura) na předním
Menu/Cameo
(Enter/Pozastavit). Podrobné pokyny pro
Enter/Pause
CS
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: