Download  Print this page

Installation; Service Och Underhåll - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Säkerhet
1.2.2

Installation

1.2.3
Service och underhåll
134
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Skador till följd av olämpligt vald installationsplats
Följ alltid tillverkarens rekommendationer om driftmiljö. Se avsnitt 3: Tekniska
data.
Använd inte utrustningen nära kraftiga elektromagnetiska strålkällor.
Använd inte utrustningen i dammig miljö.
Utrustningen får endast användas inomhus.
Utsätt inte utrustningen för mekaniska vibrationer eller stötar.
Skydda utrustningen mot fukt.
Kabelskador till följd av mekanisk belastning
Kontrollera att kablarna inte är belastade, snodda eller skadade.
Utrustningsskador till följd av brist på ventilation
Utrustningens ventilationsöppningar för inte blockeras eller täckas.
Stapla inte apparater på varandra och lägg inte något föremål på apparaten.
Risk för elektrisk stöt till följd av felaktig anslutning
Utrustningen får endast användas med en strömkabel som har godkänts i ditt
land och uppfyller gällande föreskrifter.
Den här produkten har utvecklats för TN-elsystem och för IT-elsystem i Norge
med 230 V fas-till-fas spänning. Anslut inte enheten till något annat IT-elsystem.
Utrustningsskador till följd av överspänning
Anslut enheten endast till spänningskällor med rätt spänning. Uppgifter om
erforderlig spänning finns på nätadaptern (se avsnitt 3: Tekniska data).
Risk för elektrisk stöt vid underhållsarbete
Koppla alltid bort strömkabeln och andra kablar från elnätet innan något
underhållsarbete utförs.
Risk för elektrisk stöt vid rengöring
Koppla bort utrustningen från elnätet före rengöring.
Använd inga rengöringsvätskor eller -sprejer som innehåller alkohol, bensin eller
ammoniak.
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: