Svenska - Black & Decker GLC2500 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLC2500:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Användningsområde
Din Black & Decker grästrimmare är avsedd för trimning och
kantklippning av gräsmattor och för gräsklippning på
svåråtkomliga ställen. Verktyget är endast avsett som
konsumentverktyg.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för laddning av
Black & Decker-batterier av den typ som medföljer verktyget.
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
@
Varning! När man använder batteridrivna verktyg är
det viktig att man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand,
batteriläckage, personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Var säker på att du vet hur man stänger av verktyget innan
du börjar använda det.
Apparaten är avsedd för den användning som beskrivs
i denna bruksanvisning. Bruk av tillbehör eller tillsatser,
eller utförande av någon verksamhet med detta verktyg,
som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan
innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Arbetsområde
Utsätt inte verktyget för regn.
Använd inte verktyget på fuktiga eller våta platser.
Använd verktyget endast vid dagsljus eller bra belysning.
Personskydd
Skydda fötterna genom att bära rejäla skor eller stövlar.
Gå aldrig barfota eller i öppna sandaler när du använder
verktyget.
Skydda benen genom att bära långbyxor.
Använda verktyget
Var uppmärksam. Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
Stäng av verktyget om det börjar vibrera onormalt. Vänta
tills verktyget har stannat helt och kontrollera på
eventuella skador eller lösa delar.
Andra personers säkerhet
Låt aldrig barn, eller personer som inte har läst denna
bruksanvisning, använda verktyget.
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten
av arbetsplatsen eller att vidröra verktyget.
Tänk på att användaren kan göras ansvarig för skada på
annan person eller egendom.
Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med försvagade fysiska, sensoriska eller mentala
förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskaper, om de
inte får övervakning eller undervisning i användning av
apparaten av någon som ansvarar för deras säkerhet.
Håll uppsyn så att inga barn leker med apparaten.
Efter användning
Stäng av verktyget och se till att alla rörliga delar har
stannat innan du lämnar verktyget utan tillsyn och innan
du börjar byta, rengöra eller inspektera någon del av
verktyget.
När verktyget inte används skall det förvaras på en torr
plats, utom räckhåll för barn. Se till att barn inte kan få tag
på verktyget.
Kontroll och reparation
Kontrollera verktyget på skador eller skadade delar innan
det används. Kontrollera på felriktade eller fastnade rörliga
delar, brustna delar, skadade skydd eller omkopplare och
alla andra förhållanden som kan påverka verktygets
funktion.
Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till
och från med strömbrytaren.
Använd aldrig verktyget utan alla skydd och kåpor på plats.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
avsedda funktionerna.
Om fel uppstår skall delarna repareras eller bytas ut av en
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut andra delar än dem
som nämns i denna bruksanvisning.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för batterier
och laddare
Batterier
Försök aldrig öppna.
Låt inte batteriet komma i kontakt med vatten.
Exponera inte batteriet för värme.
Förvara inte laddaren i utrymmen där temperaturen kan
överstiga 40 °C.
Ladda endast inom temperaturområdet 10 °C till 40 °C.
Ladda endast med laddaren som medföljer.
När batterierna kasseras skall instruktionerna i kapitlet
"Miljöskydd" följas.
Varning! Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Skölj omedelbart med
vatten vid kontakt med huden. Neutralisera med en svag syra,
t ex citronsaft eller ättika. Om syran kommer i kontakt med
ögonen, skölj rikligt med rent vatten i minst 10 minuter.
Kontakta läkare.

SVENSKA

53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents