Download Table of Contents Print this page

Dansk - Black & Decker GLC2500 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Anvendelsesområde
Din Black & Decker græstrimmer er designet til trimning og
færdiggørelse af græskanter og til græsslåning på
begrænsede arealer. Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Black & Decker laderen er designet til opladning af samme
Black & Decker batterier, som leveres med dette værktøj.
Sikkerhedsinstruktioner
Generelt
@
Advarsel! Ved brug af batteridrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,
herunder følgende, altid følges, således at risikoen
for brand, lækkende batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden
værktøjet tages i brug.
Du skal sikre dig, at du ved, hvordan værktøjet slukkes,
inden det tages i brug.
Apparatet skal bruges som beskrevet i denne brugsanvisning.
Hvis der bruges noget som helst ekstraudstyr eller
tilbehør, eller hvis der udføres noget som helst arbejde
med dette værktøj, som ikke er anbefalet i denne
instruktionsbog, er der risiko for personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Arbejdsområde
Udsæt ikke værktøjet for regn.
Anvend ikke værktøjet på fugtige eller våde steder.
Brug kun værktøjet i dagslys eller med god kunstig belysning.
Personlig beskyttelse
Bær kraftige sko eller støvler til beskyttelse af fødderne.
Man må ikke arbejde med værktøjet, mens man har åbne
sandaler på eller er barfodet.
Bær lange bukser til beskyttelse af benene.
Brug af værktøjet
Vær opmærksom. Hold øje med, hvad du foretager dig.
Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt, skal det
straks slukkes. Lad de roterende dele standse helt, og
undersøg værktøjet for eventuelle skader og løse dele.
Andres sikkerhed
Tillad ikke, at børn eller personer, der ikke har læst denne
brugsanvisning, bruger apparatet.
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
Husk, at brugeren kan gøres ansvarlig for ulykker eller
skader, der påføres andre personer eller deres ejendom.
Dette apparat er ikke egnet for at brug af personer (inklusiv
børn) med manglende evner, eller viden omkring produktet
med mindre de har modtaget undervisning eller instruktioner
i brug af apparatet fra en person, som er ansvarlig for
sikkerheden. Der skal være opsyn med børn for at sikre,
at de ikke leger med apparatet.
Efter brug
Sluk græstrimmeren og forvis dig om, at de bevægelige
dele er holdt op med at rotere, før værktøjet efterlades
ubevogtet, samt før en eller flere dele af værktøjet
ændres, renses eller undersøges.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares et tørt
sted. Børn må ikke have adgang til værktøjet.
Undersøgelse og reparation
Før brug skal værktøjet kontrolleres for skader eller
defekte dele. Kontroller de bevægelige dele for skæv
indstilling og sammenbrændinger, kontroller for brud på
dele, skade på skærme og kontakter samt alt andet,
der kan påvirke maskinens funktion.
Værktøjet må ikke benyttes, hvis en af delene er
beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke
kan tændes og slukkes vha. afbryderen.
Brug aldrig værktøjet, hvis en af sikkerhedsskærmene
eller afskærmningerne er beskadiget eller fjernet.
Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til.
Skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
af en autoriseret tekniker.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele end dem,
der er specificeret i denne brugsanvisning.
Yderligere sikkerhedsanvisninger til batterier og
opladere
Batterier
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
Udsæt det ikke for vand.
Udsæt ikke batteriet for varme.
Det må ikke opbevares i et lokale, hvor temperaturen
overstiger 40 °C.
Batteriet må kun oplades ved omgivelsestemperaturer
mellem 4 °C og 40 °C.
Oplad kun med den vedlagte oplader.
Ved kassering af batterier, skal man følge vejledningen
i afsnittet "Beskyttelse af miljøet".
Advarsel! Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroxid, kan være skadelig. Ved hudkontakt skal
stedet omgående skylles med vand.

DANSK

65

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents