Download Print this page

Svenska - Black & Decker GL67 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde
Din Black & Decker grästrimmare GL675 är avsedd för trimning
och kantklippning av gräsmattor och för gräsklippning på
svåråtkomliga ställen. Verktyget är endast avsett för bruk
i hemmet.
Säkerhetsanvisningar
Varning! När man använder elektriska verktyg med
x
nätström är det viktig att man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand,
elektriska stötar och personskador.
Läs bruksanvisningen noga innan du använder verktyget.
x
Var säker på att du vet hur man stänger av verktyget
x
innan du börjar använda det.
Apparaten är avsedd för användning som beskrivs i denna
x
bruksanvisning. Använd endast tillbehör och tillsatser som
är rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna.
Användning av annat verktyg eller tillbehör kan innebära
risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
x
Arbetsområde
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget när
x
det är fuktigt eller vått.
Använd verktyget endast vid dagsljus eller i bra belysning.
x
Personskydd
Skydda fötterna genom att använda kraftiga skor eller
x
stövlar. Gå aldrig barfota eller i öppna sandaler när du
använder verktyget.
Skydda benen genom att använda långbyxor.
x
Använda apparaten
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i
x
kontakten.
Var uppmärksam. Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
x
Använd inte verktyget när du är trött.
x
Stäng genast av verktyget och drag ut kontakten om det
x
börjar vibrera onormalt. Vänta tills verktyget har stannat
helt och kontrollera om det finns skador eller lösa delar.
Dra aldrig i sladden för att dra ur stickkontakten. Utsätt
x
inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter.
Stäng genast av verktyget och dra ut kontakten om
x
sladden skulle skadas under användning. Rör inte sladden
förrän kontakten är urdragen.
Andra personers säkerhet
Låt aldrig barn, eller personer som inte har läst denna
x
bruksanvisning använda verktyget.
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten
x
av arbetsplatsen eller att röra verktyget eller sladden.
Tänk på att användaren kan göras ansvarig för skada på
x
annan person eller egendom.
Efter användning
Stäng av verktyget, dra ut kontakten och vänta tills de
x
roterande delarna har stannat helt innan du lämnar
verktyget utan tillsyn, eller innan du börjar byta ut,
rengöra eller kontrollera någon del på verktyget.
När apparaten inte används skall den förvaras på en torr
x
plats. Se till att barn inte kan få tag på verktyget.
Kontroll och reparation
Kontrollera apparaten med avseende på skador eller
x
defekta delar innan den används. Kontrollera att de
rörliga delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel som
kan påverka verktygets funktion.
Använd inte apparaten om någon del är skadad eller
x
defekt. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till
och från med strömbrytaren.
Använd aldrig verktyget utan att alla skydd och kåpor är
x
på plats.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de
x
funktioner det är avsett för.
Om fel uppstår skall delarna repareras eller bytas ut av en
x
auktoriserad Black & Decker serviceverkstad.
Kontrollera innan användning, om sladden är skadad,
x
sliten eller börjar bli gammal.
Använd aldrig verktyget om sladden är skadad eller trasig.
x
Om sladden är skadad måste den bytas ut av en behörig
x
reparatör för att man ska kunna undvika risker.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut andra delar än dem
x
som nämns i denna bruksanvisning.
Elektrisk säkerhet
Eftersom verktyget är dubbelisolerat behövs ingen
jordledare. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
överensstämmer med den spänning som finns angiven
på märkplåten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för grästrimmare
Följande varningssymboler återfinns på verktyget:
Läs bruksanvisningen innan du användar verktyget.
Använd skyddsglasögon under arbetet med
maskinen.
360˚
Tillåt inte barn och djur att uppehålla sig närmare
arbetsområdet än 6 meter.

SVENSKA

39

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gl690Gl680