Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 55

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Placering och borttagning av batteri (fig. B)
Montera batteriet (14) genom att rikta det efter hållaren på
verktyget. Skjut sedan in batteriet i hållaren tills det klickar
fast.
Avlägsna batteriet genom att trycka på knappen (18) och
dra ut batteriet ur hållaren.
Montering av skyddet (fig. C)
Skjut in stiftet (19) på skyddet i öppningen (20).
För in fjädern (21) i öppningen (22) tills den låses fast i läge.
Sätt i skruven (23) och dra åt den.
Montering av skyddet (fig. D)
Varning! Använd aldrig verktyget om skydd eller skärmar är
skadade eller saknas.
Placera skyddet (9) på verktyget enligt figuren.
Rikta in hålen (24) mot fästena (25) på verktyget.
Tryck på skyddet tills det snäpper fast på plats (A).
Tryck skyddet framåt (B).
Drag åt skruvarna (26) ordentligt.
Varning! Använd inte verktyget om inte skyddet är korrekt
monterat.
Byte till en ny trimtrådsspole (fig. E)
Nya spolar med trimtråd finns tillgängliga hos din
Black & Decker återförsäljare (kat.nr. A6481).
Håll knapparna (27) på spolskyddet (28) intryckta och
avlägsna skyddet från spolhuset (12).
Tag ut den tomma spolen (29) ur spolhuset.
Avlägsna eventuell smuts och gräs från spolhuset.
Linda av omkring 12 cm trimtråd från den nya spolen.
Mata trimtråden genom trådhålet (30).
Tryck spolen på drivaxeln (31) och vrid den något tills den
sitter på plats. Kontrollera att trimtråden inte har klämts
fast under spolen, och att det finns 10-12 cm tråd utanför
kåpan.
Rikta in knapparna på spolskyddet mot hålen i spolhuset.
Tryck spolskyddet på spolhuset tills det snäpper på plats.
Varning! Om trimtråden sticker ut utanför skärbladet (10) ska
den kapas så att den nätt och jämnt når bladet.
Linda ny tråd på en tom spole (fig. F - H)
Du kan linda ny tråd på en tom spole. Nya förpackningar med
trimtråd finns tillgängliga hos din Black & Decker återförsäljare
(kat.nr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Avlägsna den tomma spolen från verktyget enligt
beskrivningen ovan.
Avlägsna eventuell trimtråd som finns kvar på spolen (32)
(fig. F).
Mata in 2 cm trimtråd genom ett av hålen (33) i spolen
enligt bilden (fig. G).
Vik trimtråden och fäst den i den L-formade skåran (34).
Linda trimtråden på spolen i pilens riktning. Linda tråden
ordentligt i olika lager. Linda inte i kors (fig. H).
Klipp av tråden när den lindade tråden kommit upp till
slitsarna (35). Låt ungefär 12 cm av tråden sticka ut från
spolen och sätt ett finger på tråden för att hålla den på
plats (fig. F).
Sätt spolen på plats enligt anvisningarna ovan.
Varning! Använd endast trimtråd som rekommenderas av
Black & Decker.
Användning
Varning! Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta i sin egen
takt.
Laddning av batteriet (fig. A)
Batteriet måste laddas innan det används första gången och
alltid när verktyget inte längre fungerar effektivt. När batteriet
laddas första gången eller efter en längre tids förvaring är
laddningskapaciteten endast 80%. Efter flera uppladdnings-
och urladdningscyklar uppnår batteriet full kapacitet. Batteriet
kan bli varmt under laddningen; detta är en normal företeelse
och indikerar inte något fel.
Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än
4 °C eller högre än 40 °C. Rekommenderad temperatur vid
laddning är cirka 24 °C.
När batteriet (14) skall laddas tas det ur verktyget och
placeras i laddaren (15). Det finns bara ett sätt att sätta
batteriet i laddaren. Bruka inte våld. Kontrollera att
batteriet sitter ordentligt i laddaren.
Sätt in laddarens kontakt i vägguttaget.
8 timmes laddare
Batteriet är fulladdat efter cirka 8 timmar. Undvik att lämna
kvar batteriet i laddaren i mer än 24 timmar. Om batteriet
lämnas kvar i långa perioder, ska du ladda batteriet fullständigt
med regelbundna intervaller. Oladdade batterier som lämnas
kvar under längre perioder förlorar sin förmåga och fungerar
inte optimalt.
Råd: Ladda batteriet under natten. Ladda ur batteriet (med
verktyget) för de första sex laddningarna för att garanterat
uppnå batteriets maximala prestanda.
Inställning av stödhandtaget (fig. I)
Stödhandtaget (4) kan ställas in för optimal balans och
bekvämlighet.
Låt skyddet (9) vila mot marken.
Lossa handtagsskruven (5).
Vrid handtaget till önskat läge.
Drag åt skruven ordentligt.
SVENSKA
55

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents