Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 54

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Laddare
Använd Black & Decker-laddaren endast för att ladda
batteriet i det verktyg det medföljde. Andra typer av
batterier kan explodera och förorsaka person- och
materialskador.
Försök aldrig ladda icke-uppladdningsbara batterier.
Byt genast ut skadade sladdar.
Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.
Öppna inte laddaren.
Gör ingen åverkan på laddaren.
Följande symboler finns på laddaren:
#
Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således
överflödig. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med typskylten. Försök aldrig att
$
ersätta laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
+
Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen före bruk.
Ladda endast inom temperaturområdet 10 °C till
40 °C.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
grästrimmare
F
Följande varningssymboler finns på verktyget:
Använd skyddsglasögon under arbetet med
maskinen.
Varning! Trimtråden stannar först några sekunder
efter det att verktyget har stängts av. Försök aldrig
tvinga trimtråden att stanna.
Tillåt inte barn och djur att uppehålla sig närmare
R
arbetsområdet än 6 meter.
Undvik att utsätta verktyget för regn och hög
luftfuktighet.
Bekanta dig med reglagen och hur verktyget ska användas.
Använd verktyget endast vid dagsljus eller bra belysning.
Skydda fötterna genom att bära rejäla skor eller stövlar.
Skydda benen genom att bära långbyxor.
Innan du börjar arbeta ska du kontrollera att arbetsområdet
är fritt från pinnar, stenar, ståltrådar och andra föremål.
Verktyget ska hållas lodrätt när det används,
med trimtråden nära marken. Starta aldrig verktyget
i något annat läge.
54
Rör dig långsamt när du använder verktyget. Tänk på att
nyklippt gräs är fuktigt och halt.
Arbeta inte i branta sluttningar. Arbeta i sidled i sluttningar -
inte uppåt och nedåt.
Gå aldrig över en grusgång med verktyget igång.
Ta aldrig på trimtråden när verktyget är igång.
Lägg inte ner verktyget förrän trimtråden har stannat helt.
Använd endast rätt typ av trimtråd. Använd aldrig trimtråd
av metall eller fiskelina.
Var noga med att inte vidröra skärbladet för trimtråden.
Håll alltid händer och fötter borta från trimtråden,
@
i synnerhet när verktyget startas.
Varning! Skärelementen fortsätter rotera sedan
verktyget har stängts av.
Använd aldrig verktyget om ett skydd är skadat eller
saknas.
Håll alltid ventilationsspringorna fria från smuts och skräp.
Elektrisk säkerhet
#
Laddaren är dubbelisolerad; jordledare är således
överflödigt. Kontrollera att laddarens spänning
överensstämmer med nätspänningen. Försök aldrig
att ersätta laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
Detaljbeskrivning
1. Strömbrytare
2. Låsknapp
3. Huvudhandtag
4. Stödhandtag
5. Handtagsskruv
6. Justeringshylsa handtag
7. Väljarhylsa arbetsläge
8. Motorhus
9. Skydd
10. Skärblad för trimtråd
11. Kantledare
12. Spolhus
13. Trimtråd
14. Batteri
Fig. A
15. Laddare
16. Laddningsindikator - laddning pågår
17. Laddningsindikator - full laddning
Montering
Varning! Tag alltid bort batteriet innan montering.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents