Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 56

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
Inställning av höjden (fig. J)
Med teleskopskaftet (36) kan du ställa in verktyget i en
bekväm höjd.
Lossa hylsan (6).
Skjut ut skaftet för större höjd.
Skjut in skaftet för kortare höjd.
Drag åt hylsan.
Start och stopp (fig. K)
Av säkerhetsskäl är verktyget försett med ett dubbelt start/
stoppsystem. Systemet gör att det inte går att starta verktyget
av misstag.
Start
Tryck spärrknappen (2) bakåt med tummen och tryck
samtidigt in strömbrytaren (1).
Släpp spärrknappen.
Avstängning
Släpp strömbrytaren (1).
Varning! Försök aldrig låsa en strömbrytare i startläge.
Val av trimnings- eller kantklippningsläge (fig. L - N)
Verktyget kan antingen användas i trimningsläge, enligt figur
L, eller i kantklippningsläge för klippning av gräs som sticker
utanför kanten på gräsmattor och rabatter, enligt figur M.
Trimningsläge (fig. L & N)
Vid trimning ska trimningshuvudet vara i den position som
framgår av figur L. Gör så här om det inte är det:
Håll i stödhandtaget med den ena handen och grip hylsan
(7) med den andra enligt bilden (fig. L).
Tryck hylsan i riktning mot trimningshuvudet och vrid den
moturs tills trimningshuvudet låser sig i trimningsläget (fig. N).
Släpp hylsan.
Placera kantledaren (11) i indraget läge.
Kantklippningsläge (fig. M & N)
Vid kantklippning ska trimningshuvudet vara i den position
som framgår av figur M. Gör så här om det inte är det:
Håll i stödhandtaget med den ena handen och ta tag i
hylsan (7) med den andra handen, enligt figur M.
Tryck hylsan i riktning mot trimningshuvudet och vrid den
medurs tills trimningshuvudet låser sig i
kantklippningsläget (fig. N).
Släpp hylsan.
Placera kantledaren (11) i indraget läge.
Råd för bästa resultat (fig. L)
Trimning
Håll verktyget enligt figur L.
För försiktigt grästrimmaren från sida till sida enligt figur L.
56
Arbeta i flera omgångar uppifrån om gräset är långt.
Undvik hårda föremål och ömtåliga växter.
Minska belastningen om verktyget börjar gå långsamt.
Kantklippning
De bästa resultaten får man om kanterna är djupare än 50 mm.
Skär inte till nya kanter med verktyget. För att göra nya
kanter ska du använda en kantspade.
Styr verktyget enligt figur L. Håll kantledaren mot
gräsmattans kant.
Luta verktyget en aning om du vill klippa något närmare.
Allmänt
För ett optimalt resultat bör du endast klippa torrt gräs.
Ha helst batteriet anslutet till laddaren, och laddaren
ansluten till vägguttaget, när verktyget inte används.
Underhåll
Ditt Black & Decker verktyg har tillverkats för att fungera under
lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och
regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda.
Laddaren behöver inget underhåll förutom regelbunden
rengöring.
Varning! Tag bort batteriet innan underhåll utförs på verktyget.
Tag ur laddarkontakten före rengöring.
Koppla lös batteriet efter bruk och syna verktyget på
eventuella skador.
Rengör ventilationsöppningarna på verktyget och laddaren
regelbundet med en mjuk borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd
aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel i.
Rengör regelbundet trimtråden och spolen med en mjuk
borste eller torr trasa.
Använd en trubbig skrapa för att regelbundet avlägsna
gräs från skyddets undersida.
Förvaring
Batteriet bör helst vara anslutet till laddaren om verktyget inte
ska användas på flera månader. Gör annars så här:
Ladda batteriet så mycket det går.
Tag ut batteriet ur verktyget.
Förvara verktyget och batteriet på en säker och torr plats.
Förvaringstemperaturen måste alltid ligga mellan +5 °C
och +40 °C. Placera batteriet på en horisontell yta.
Ladda batteriet ordentligt på nytt innan verktyget tas i bruk
igen efter att ha förvarats under en längre tid.
Felsökning
Följ anvisningarna nedan om något problem uppkommer.
Kontakta din auktoriserade Black & Decker serviceverkstad
om du inte själv kan lösa problemet.

Advertisement

loading