Download Table of Contents Print this page

Norsk - Black & Decker GLC2500 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Bruksområder
Din Black & Decker gresstrimmer er beregnet på klipping og
trimming av plenkanter og klipping av gress på vanskelig
tilgjengelige steder. Verktøyet er tiltenkt kun som
konsumentverktøy.
Din Black & Decker batterilader er konstruert for å lade
Black & Decker batterier av den typen som leveres med
verktøyet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generelt
@
Advarsel! Når du bruker batteridrevne verktøy,
må du følge en del grunnleggende sikkerhetsregler
(se nedenfor) for å redusere faren for brann,
batterilekkasjer, personskade og materiell skade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboken før
du begynner å bruke verktøyet.
Vær sikker på at du vet hvordan man slår av verktøyet før
du begynner å bruke det.
Bruksanvisningen beskriver hvordan apparatet skal brukes.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen. Bruk av annet verktøy eller tilbehør
kan medføre risiko for personskade.
Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Arbeidsområde
Ikke utsett verktøyet for regn.
Ikke bruk verktøyet under våte eller fuktige forhold.
Bruk bare verktøyet i dagslys eller med bra belysning.
Personlig verneutstyr
Bruk solide sko eller støvler, slik at du beskytter føttene.
Bruk ikke verktøyet mens du bruker sandaler eller går
barfot.
Beskytt bena ved å bruke langbukser.
Bruke verktøyet
Vær oppmerksom. Se på det du gjør Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke verktøyet når du er trett.
Hvis verktøyet vibrerer unormalt, må du slå det av. Vent til
verktøyet har stanset, og kontroller eventuelle skader eller
løse deler.
Andre personers sikkerhet
La aldri barn eller personer som ikke har lest denne
bruksanvisningen benytte verktøyet.
Barn, besøkende eller dyr må ikke komme i nærheten av
arbeidsområdet eller i kontakt med verktøyet.
Husk at brukeren kan holdes ansvarlig for ulykker eller
skader som rammer andre mennesker eller deres
eiendeler.
Apparatet er ikke beregnet til å brukes av personer (inkludert
barn) med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er
under oppsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet av en
person som har ansvaret for deres sikkerhet. Barn må ha
tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Etter bruk
Slå av verktøyet og kontroller at bevegelige deler ikke
roterer før du forlater verktøyet, og før du skifter ut,
rengjør eller inspiserer noen av delene på verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt
sted. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere at verktøyet ikke er skadet eller
har skadede deler. Kontroller om det finnes feiljustering
eller om de bevegelige delene har satt seg fast, at ingen
deler er ødelagt, at vern og brytere er uten skader, og at
det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon.
Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet.
Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og
av med strømbryteren.
Bruk aldri verktøyet hvis beskyttelsesinnretningene er
skadet eller ikke er på plass.
Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og utfører
beregnet funksjon.
Ved skade eller feil må delene repareres eller byttes ut av
et autorisert serviceverksted.
Prøv aldri å fjerne eller bytte andre deler enn de som er
angitt i denne bruksanvisningen.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for batterier og ladere
Batterier
Gjør aldri under noen omstendigheter forsøk på å åpne
apparatet.
Batteriet må ikke komme i kontakt med vann.
Batteriet må ikke utsettes for varme.
Apparatet må ikke oppbevares på steder hvor
temperaturen kan overstige 40 °C.
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 10 °C og 40 °C.
Må bare lades med laderen som følger med verktøyet.
Når batteriene skal kastes, følg instruksene i avsnittet
"Miljøvern".
Advarsel! Batterivæsken, en 25-30% løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis den kommer
i berøring med hud, må du straks skylle med vann.

NORSK

59

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents