Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 33

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor accu's
en opladers
Accu's
Probeer nooit een accu te openen.
Stel de accu niet aan water bloot.
Stel de accu niet aan warmtebronnen bloot.
Bewaar accu's niet op plaatsen waar de temperatuur
hoger kan worden dan 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op bij een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 40 °C.
Laad accu's uitsluitend op met behulp van de
meegeleverde oplader.
Volg bij het weggooien van accu's de instructies in de
paragraaf "Milieu" op.
Waarschuwing! De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kaliumhydroxide en kan gevaarlijk zijn. Indien
accuvloeistof met de huid in aanraking is gekomen, spoel dan
de huid onmiddellijk met water af. Neutraliseer de vloeistof
met een zwak zuur zoals citroensap of azijn. Indien accuzuur
in de ogen is gekomen, spoel de ogen dan gedurende
minimaal 10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
Opladers
Gebruik uw Black & Decker oplader uitsluitend voor het
opladen van accu's van het meegeleverde type.
Andere accu's kunnen scheuren en zo letsel en materiële
schade veroorzaken.
Probeer nooit niet-oplaadbare accu's op te laden.
Laat een defect netsnoer onmiddellijk vervangen.
Stel de oplader niet aan water bloot.
Open de oplader niet.
Doorboor de oplader niet.
#
De oplader is voorzien van de volgende pictogrammen:
Uw oplader is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met
het voltage op het typeplaatje. Vervang de oplader
$
nooit door een netstekker.
De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik
+
binnenshuis.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Laad accu's uitsluitend op bij een
omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor strimmers
Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen:
F
Draag een veiligheidsbril als u deze machine
bedient.
Waarschuwing! Het snijdraad draait nog een aantal
seconden rond nadat de machine is uitgeschakeld.
Probeer nooit om het draad zelf tot stilstand te
brengen.
Houd mensen en dieren tenminste 6 m uit de buurt
van de snijdraad.
R
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Zorg dat u bekend bent met de bedieningsonderdelen en
het juiste gebruik van de machine.
Werk apparaat alleen bij daglicht of goede kunstmatige
verlichting met het apparaat.
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
beschermen.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
Controleer voordat u de machine in gebruik neemt of er
geen stokjes, steentjes, draad en andere obstakels op het
te bewerken oppervlak liggen.
Gebruik de machine alleen in rechtopstaande positie, met
het snijdraad in de buurt van de grond. Schakel de
machine nooit in een andere positie in.
Beweeg langzaam wanneer u de machine gebruikt. Houd
er rekening mee dat pas gemaaid gras vochtig en glad is.
Werk niet op steile hellingen. Bewerk taluds in stroken van
links naar rechts, niet van boven naar beneden.
Steek nooit grindpaden of -wegen over terwijl de machine
is ingeschakeld.
Raak nooit de snijdraad aan terwijl de machine is
ingeschakeld.
Zet de machine niet neer voordat de snijdraad volledig tot
stilstand is gekomen.
Gebruik uitsluitend het geschikte type snijdraad.
Gebruik nooit snijdraad van metaal of vislijn.
Voorkom aanraking van het snijmes.
Houd altijd en handen en voeten uit de buurt van de
@
snijdraad, vooral bij het inschakelen van de machine.
Waarschuwing! De snijelementen blijven draaien
door nadat de machine is uitgeschakeld.
Gebruik de machine nooit met beschadigde beschermkappen
of zonder dat beschermkappen zijn aangebracht.
NEDERLANDS
33

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents