Download Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Afmontér batteriet, og kontrollér det for skader efter hver
anvendelse.
Rengør regelmæssigt værktøjets ventilationshuller og
oplader med en blød børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt gøre motorhuset rent med en fugtig
klud. Man må ikke bruge slibemidler eller opløsningsmidler.
Rens regelmæssigt trimmertråden og spolen med en blød
børste eller en tør klud.
Brug jævnligt en stump skraber til at fjerne græs og snavs
fra undersiden af beskyttelsesskærmen.
Opbevaring
Hvis værktøjet ikke skal bruges i flere måneder, er det bedst
at lade batteriet være tilsluttet opladeren. Gør i modsat fald
følgende:
Oplad batteriet fuldstændigt.
Fjern batteriet fra værktøjet.
Opbevar værktøjet og batteriet tørt og sikkert.
Opbevaringstemperaturen skal altid være mellem +5 °C
og +40 °C. Sæt batteriet på en plan flade.
Før værktøjet tages i brug igen efter længere tids
opbevaring, skal batteriet oplades fuldt igen.
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke virker korrekt, skal du gøre følgende.
Hvis det ikke løser problemet, kontaktes et Black & Decker
servicecenter.
Advarsel! Før du fortsætter, skal du fjerne batteriet fra værktøjet.
Værktøjet kører langsomt
Kontrollér, at spolehuset kan rotere frit. Rens det
eventuelt.
Kontrollér, at trimmertråden ikke stikker længere ud end
10-12 cm fra spolehuset. Hvis det er tilfældet, skal den
skæres af, så den netop når skærebladet til
trimmertråden.
Den automatiske trådføder virker ikke
Hold knapperne inde, og fjern spoledækslet fra huset.
Løft spolen ca. 6 mm, og træk i trimmertråden, til den
stikker 10-12 cm ud fra huset. Hvis der ikke er tilstrækkelig
meget tråd på spolen, skal du indsætte en ny spole
trimmertråd som beskrevet ovenfor.
Skub spolen på plads igen, og drej den let, indtil den
sidder fast.
Justér knapperne på spoledækslet efter hullerne i huset.
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
Hvis trimmertråden stikker ud på den anden side af
skærebladet på trimmeren, skal den skæres af, så den
netop når skærebladet.
Hvis den automatiske trådføder stadig ikke virker, kan du
prøve følgende:
Rens omhyggeligt spolehuset.
Fjern spolen, og kontrollér, at armen kan bevæge sig frit.
Fjern spolen, og sno trimmertråden af. Vind den derefter
pænt på spolen igen som beskrevet ovenfor. Sæt spolen
på plads igen som beskrevet.
Spolen er blokeret
Hold knapperne inde, og fjern spoledækslet fra huset.
Rens omhyggeligt spolehuset.
Skub dækslet på huset, indtil det klikker sikkert på plads.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit Black & Decker produkt, eller
hvis du ikke skal bruge det længere, må du ikke bortskaffe det
sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal være
z
tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og
emballage gør det muligt at genbruge materialer.
Genbrugte materialer forebygger miljøforurening og
nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af
elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser
eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj sammen på vores
vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede tekniker ved at
kontakte det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er angivet i denne brugsanvisning. Alternativt findes der
en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere og
oplysninger om vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batterier
h
Black & Decker batterier kan oplades mange gange.
Ved endt teknisk levetid skal man kassere dem med
omtanke for miljøet:
Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter fra
værktøjet.
DANSK
69

Advertisement

loading