Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 58

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
EC-förklaring om överensstämmelse
Black & Decker förklarar att dessa produkter överensstämmer
2006/95/EG, EN 60335
2000/14/EC, Grästrimmare, L = 25 cm, Annex VI, Nr. 499
SNCH, L-5230 Sandweiler, Luxembourg
Bullernivå, uppmätt enligt EN ISO 3744:
L
(bullertryck) 78,6 dB(A)
pA
L
(akustisk effekt) 89,6 dB(A)
WA
L
(garanterad) 90 dB(A)
WA
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma) bestämd
enligt EN 786:
Vibrationsemissionsvärde (a
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av den
_
tekniska filen och gör denna försäkran som representant för
Black & Decker.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade Black & Decker
verkstäder, som även ger kostnadsförslag och reparerar våra
produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder finns på
Internet, vår hemsida www.blackanddecker.se samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är i
tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker produkt går sönder på grund av
material- och/eller fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden.
58
GLC2500
med:
) 4 m/s
, avvikelse (K) 1,5 m/s
2
h
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Storbrittannien
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
felaktig användning eller skötsel
att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller
genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan
än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.
För information om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta
det lokala Black & Decker kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt på
Internet, adress: www.2helpU.com
2
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden.
Vidare information om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment kan återfinnas på www.blackanddecker.se
1-9-2008

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents