Download  Print this page

Svenska - Black & Decker GLC 2500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Användningsområde
Din Black & Decker grästrimmare är avsedd för trimning och
kantklippning av gräsmattor och för gräsklippning på
svåråtkomliga ställen. Verktyget är endast avsett som
konsumentverktyg.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för laddning av
Black & Decker-batterier av den typ som medföljer verktyget.
+
Lär känna verktyget
Varning! När man använder batteridrivna verktyg är det
viktig att man bl.a. följer nedanstående säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand, batteriläckage, personskador
och materialskador.
För din egen och omgivningens säkerhet bör du läsa
dessa anvisningar noggrant innan du använder verktyget.
Bekanta dig med reglagen och hur verktyget ska användas.
Var säker på att du vet hur man stänger av verktyget innan
du börjar använda det.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Allmänt
1. Tänk på arbetsomgivningens inflytande
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på
fuktiga eller våta platser. Använd verktyget endast vid
dagsljus eller bra belysning. Använd inte verktyget där det
finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser. Håll arbetsplatsen i ordning.
2. Utom räckhåll för barn
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten
av arbetsplatsen eller att vidröra verktyget.
3. Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna
i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor
rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om
du har långt hår.
4. Personskydd
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om
arbetet förorsakar damm eller partiklar i luften.
Använd hörselskydd om du besväras av ljudnivån.
5. Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
6. Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
7. Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast
arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och
du får bägge händerna fria för arbetet.
8. Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort
från verktyget innan det startas.
9. Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna bruksanvisning.
Tvinga inte verktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Verktyget utför arbetet bättre och säkrare
i den takt det är avsett för. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Bruk av tillbehör eller tillsatser, eller utförande av
någon verksamhet med detta verktyg, som inte
rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära risk
för personskada.
10. Syna verktyget på skador
Kontrollera verktyget på skador före bruk. Kontrollera på
felriktade eller fastnade rörliga delar, brustna delar, skadade
skydd eller omkopplare och alla andra förhållanden som
kan påverka verktygets funktion. Kontrollera att verktyget
fungerar riktigt och kan utföra de avsedda funktionerna.
Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till
och från med strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna
repareras eller bytas ut av en auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
11. Tag ur batteriet
Om konstruktionen tillåter att batteriet avlägsnas, ska
detta alltid ske när verktyget inte är i bruk, före byte av
delar, tillbehör eller tillsatser och innan underhåll utförs.
12. Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med ett finger på strömbrytaren. Se till
att verktyget är avstängt när du sätter i batteriet i verktyget.
13. Misshandla inte sladden
Bär aldrig laddaren i sladden och använd inte sladden för
att dra ut kontakten. Utsätt inte sladden för värme, olja eller
skarpa kanter.
14. Förvara verktyg säkert
Verktyg, batterier och laddare ska när de inte används
förvaras på en torr, låst eller hög plats, utom räckhåll för
barn.
15. Sköt verktyget med omsorg
Håll skärande verktyg skarpa och rena för bättre prestanda
och säkrare drift. Följ anvisningarna för underhåll och byte
av tillbehör. Håll handtagen och strömbrytare torra, rena
och fria från olja och fett.
16. Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav.
Reparationer ska utföras av en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.

SVENSKA

53

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GLC 2500