Download Print this page

Nederlands - Black & Decker GLC2500 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker strimmer is ontworpen voor het strimmen
en afwerken van graskanten alsmede voor het strimmen van
gras in besloten ruimtes. Deze machine is uitsluitend bestemd
voor consumentengebruik.
Uw Black & Decker oplader is ontworpen voor het opladen
van Black & Decker accu's van het type dat bij deze machine
wordt geleverd.
Veiligheidsvoorschriften
Algemeen
@
Waarschuwing! Bij het gebruik van batterijgevoede
instrumenten dienen ter bescherming tegen
brandgevaar, vrijkomen van batterijvloeistof, letsel
en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
met het instrument gaat werken.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet hoe u de machine in
geval van nood uitschakelt.
Het bedoelde gebruik wordt in deze handleiding
beschreven. Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik het instrument
uitsluitend volgens bestemming.
Bewaar deze instructies zorgvuldig.
Werkomgeving
Stel instrument niet bloot aan regen.
Gebruik het instrument niet in een vochtige of natte
omgeving.
Werk apparaat alleen bij daglicht of goede kunstmatige
verlichting met het apparaat.
Persoonlijke bescherming
Draag stevige schoenen of laarzen om uw voeten te
beschermen.
Gebruik de machine niet met open sandalen of blootsvoets.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen.
Gebruiken van de machine
Blijf oplettend. Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met
verstand te werk.
Gebruik het instrument niet als u niet geconcentreerd bent.
Indien de machine ongewoon gaat trillen, dient u hem
onmiddellijk uit te schakelen.
32
Laat roterende onderdelen tot stilstand komen alvorens de
machine op beschadigingen en losgeraakte onderdelen te
controleren.
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de inhoud van
deze handleiding op de hoogte zijn het gebruik van deze
machine.
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze het instrument niet aanraken.
Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk kan worden
gesteld voor ongelukken of gevaren aan andere mensen
of hun eigendommen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met beperkt lichamelijk, zintuigelijk of
geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
ze de supervisie of instructie is gegeven omtrent het gebruik
van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om te
voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
Na gebruik
Schakel de machine uit en vergewis u ervan dat de
bewegende delen tot stilstand zijn gekomen alvorens u de
machine zonder toezicht achterlaat of enig onderdeel van
de machine verwisselt, reinigt of controleert.
Indien niet in gebruik, dient de machine te worden
opgeborgen op een droge plaats. Kinderen mogen geen
toegang hebben tot opgeborgen machines.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik op beschadigde of
defecte onderdelen. Controleer of alle bewegende delen
correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er geen andere gebreken zijn de
werking van het apparaat zouden kunnen beïnvloeden.
Gebruik het instrument niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet
werkt.
Gebruik de machine nooit als een beveiliging of afdekking
beschadigd is of ontbreekt.
Vergewis u er van dat het instrument correct werkt.
Defecte onderdelen dienen door een erkend
servicecentrum te worden gerepareerd of vervangen.
Probeer nooit om enig onderdeel anders dan in deze
handleiding beschreven te verwijderen of te vervangen.

Advertisement

loading