Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 60

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Nøytraliser med en svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik.
Hvis du får væsken i øynene, må du rense dem med rikelige
mengder rent vann i minst 10 minutter. Kontakt lege.
Ladere
Bruk din Black & Decker lader kun sammen med det
batteriet som blir levert med verktøyet. Andre typer
batterier kan eksplodere og forårsake person- og
materialskader.
Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
Bytt straks ut defekte ledninger.
Laderen må ikke komme i kontakt med vann.
Laderen må ikke åpnes.
Ikke undersøk laderen på egenhånd.
#
Følgende symboler finnes på batteriladeren:
Laderen er dobbeltisolert. Derfor er ikke jording
nødvendig. Kontroller at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Du må aldri forsøke å bytte laderen ut med et vanlig
$
støpsel.
+
Laderen er kun beregnet på innendørs bruk.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 10 °C og
40 °C.
Ekstra sikkerhetsinstruksjoner for gresstrimmere
F
Du finner følgende varselsymboler på verktøyet:
Ha på deg vernebriller når du bruker dette verktøyet.
Advarsel! Trimmertråden fortsetter å rotere i et par
sekunder etter at verktøyet er slått av. Prøv aldri
å tvinge tråden til å stoppe.
Ikke tillat at barn og dyr oppholder seg nærmere
arbeidsområdet enn 6 meter.
R
Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet.
Gjør deg kjent med styring og riktig bruk av verktøyet.
Bruk bare verktøyet i dagslys eller med bra belysning.
Bruk solide sko eller støvler, slik at du beskytter føttene.
Beskytt bena ved å bruke langbukser.
60
Før du bruker verktøyet, må du sjekke at arbeidsområdet
er fritt for kvister, steiner, ledninger og andre hindringer.
Bruk bare verktøyet i loddrett stilling, med trimmertråden
mot bakken. Verktøyet må aldri slås på i andre stillinger.
Beveg deg sakte når du bruker verktøyet. Husk at nyklipt
gress er fuktig og glatt.
Ikke arbeid i bratte skråninger. Klipp på tvers av
skråninger, ikke opp- eller nedover.
Gå aldri over grusganger mens verktøyet er i gang.
Rør aldri trimmertråden mens verktøyet er i gang.
Ikke legg verktøyet fra deg før trimmertråden har stoppet
helt.
Pass på at du bruker riktig type trimmertråd. Du må aldri
bruke trimmertråder av metall eller fiskesnøre.
Pass på at du ikke berører skjærekniven for trimmertråden.
Hold alltid hender og føtter unna trimmertråden, særlig når
@
du slår på motoren.
Advarsel! Trimmertrådene fortsetter å rotere etter at
verktøyet er slått av.
Ikke bruk verktøyet hvis vernene er skadet eller ikke er
montert.
Pass alltid på at ventilasjonsslissene holdes fri for smuss.
Elektrisk sikkerhet
#
Laderen er dobbeltisolert. Jordet ledning er derfor
ikke nødvendig. Kontroller at spenningen til laderen
tilsvarer nettspenningen. Du må aldri forsøke å bytte
laderen ut med et vanlig støpsel.
Egenskaper
1. Strømbryter
2. Låseknapp
3. Hovedhåndtak
4. Støttehåndtak
5. Håndtaksskrue
6. Justeringskrave for håndtaket
7. Modusjusteringskrave
8. Motorhus
9. Vernedeksel
10. Skjærekniv for trimmertråd
11. Kantstøtte
12. Spolehus
13. Trimmertråd
14. Batteri
Fig. A
15. Lader
16. Ladeindikator - lading pågår
17. Ladeindikator - lading fullført

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents