Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 61

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
Montering
Advarsel! Før montering må du alltid ta ut batteriet.
Montere og fjerne batteriet (fig. B)
Når du skal sette i batteriet (14), holder du det på høyde
med holderen på verktøyet. Skyv batteriet inn i holderen,
og trykk til det sitter på plass.
Når du skal fjerne batteriet, trykker du på de to
utløserknappene (18) samtidig, mens du drar batteriet ut
av holderen.
Montere vernet (fig. C)
Plasser pinnen (19) på vernet i hullet (20).
Sett tungen (21) inn i sporet (22) til det låses på plass.
Sett i skruen (23) og trekk den til.
Montere vernet (fig. D)
Advarsel! Ikke bruk verktøyet hvis vern eller skjermer er
skadet, eller uten at vern og skjermer sitter på plass.
Sett vernet (9) på verktøyet som vist. Sett hullene (24) på
vernet på linje med festene (25) på verktøyet.
Trykk vernet inn til det klikker på plass (A).
Skyv vernet forover (B).
Stram skruene (26) godt.
Advarsel! Ikke bruk verktøyet med mindre vernet er satt riktig
på.
Sette på en ny spole med trimmertråd (fig. E)
Du kjøper nye spoler med trimmertråd hos din
Black & Decker-forhandler (kat.nr. A6481).
Hold tappene (27) nede, og fjern spoledekslet (28) fra
spolehuset (12).
Ta den tomme spolen (29) ut av huset.
Fjern evt. smuss og gress fra huset.
Ta den nye spolen og vikle av ca. 12 cm trimmertråd.
Mat trimmertråden gjennom øyet (30).
Skyv spolen inn på drivakselen (31) og drei litt på den til
den sitter på plass. Pass på at ikke trimmertråden
klemmes under spolen, og at 10-12 cm trimmertråd stikker
ut fra huset.
Sett tappene på spoledekslet mot hullene i huset.
Trykk dekslet ned på huset til det klikker på plass.
Advarsel! Hvis trimmertråden stikker ut forbi skjærekniven
(10), må den kuttes, slik at den såvidt når frem til bladet.
Surre ny tråd på en tom spole (fig. F - H)
Du kan vikle ny trimmertråd på en tom spole. Du finner
utskiftningspakker med skjæretråd hos din Black & Decker-
forhandler (kat.nr. A6170 (25 m), A6171 (40 m)).
Ta den tomme spolen ut av verktøyet som forklart over.
Fjern all gammel trimmertråd fra spolen (32) (fig. F).
Før 2 cm trimmertråd inn i ett av hullene (33) i spolen,
som vist (fig. G).
Bøy trimmertråden og fest den i den L-formede åpningen
(34).
Surr trimmertråden opp på spolen i pilens retning.
Forsikre deg om at du vikler tråden jevnt og lagvis.
Ikke surr på kryss og tvers (fig. H).
Når den oppsurrede tråden når frem til innsparingene (35),
kutter du den. La tråden stikke ca. 12 cm. ut av spolen, og
hold en finger på tråden for å holde den på plass (fig. F).
Sett spolen på plass i verktøyet som forklart over.
Advarsel! Pass på at du bruker riktig type trimmertråd fra
Black & Decker.
Bruk
Advarsel! La verktøyet jobbe med sin egen hastighet.
Ikke overbelast det.
Lading av batteriet (fig. A)
Batteriet må lades før første gangs bruk og alltid når verktøyet
ikke lenger fungere effektivt. Når batteriet lades for første
gang, eller etter at det ikke har vært brukt i en periode,
er ladekapasiteten kun 80%. Etter flere ladings- og
utladingsperioder, vil batteriet oppnå full kapasitet. Batteriet
kan bli varmt mens det lades; dette er normalt og indikerer
ikke at noe er feil.
Advarsel! Lad ikke batteriet hvis lufttemperaturen er under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalt ladingstemperatur: ca. 24 °C.
For å lade batteriet (14), ta det ut av verktøyet og sett det
inn i laderen (15). Det er bare en måte å plassere batteriet
inn i laderen . Ikke bruk makt. Kontroller at batteriet ligger
ordentlig på plass i laderen.
Sett laderens kontakt i vegguttaket.
8-timers lader
Batteriet blir ferdig ladet på ca. 8 timer. Unngå å la batteriladeren
stå på i mer enn 24 timer. Hvis batteriet ikke brukes over
lengre tid, bør det fullades med jevne mellomrom.
Batterier som ligger uladet over lengre tid vil miste kapasitet
og vil ikke fungere optimalt.
Tips: Lad batteriet over natten. Lad ut batteriet (med verktøyet)
første seks ladesykluser for at batteriet skal yte maksimalt.
Justere posisjonen til støttehåndtaket (fig. I)
Støttehåndtaket (4) kan justeres for optimal balanse og komfort.
La vernet (9) hvile på bakken.
Løsne på håndtakskruen (5)
Drei håndtaket til ønsket posisjon.
Stram håndtaksskruen godt.
NORSK
61

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents