Svenska - Black & Decker GLC1201 Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
UPPLADDNINGSBAR GRÄSTRIMMARE GLC120
BÄSTE KUND!
Tack för att du har valt ett verktyg från
Black & Decker. Vi hoppas att du kommer att få
glädje av verktyget i många år.
CE-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
GLC120
Black & Decker förklarar att dessa verktyg
är konstruerade i överensstämmelse med:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 60335, EN 786, EN 50260, EN 55014,
EN 61000
Ljudnivå, uppmätt enligt 84/538/EEG:
L
(ljudtryck)
dB(A)
pA
L
(ljudeffekt)
dB(A)
WA
Använd hörselskydd om ljudnivån
överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
vibrationsfrekvensen enligt 98/37/EEG:
Colin Dyke
Vice President of Engineering
Brockville, Ontario K6V 5W6
Canada
GLC120_EUR.PM5
Din Black & Decker grästrimmare GLC120 är
avsedd för trimning och kantklippning av
gräsmattor och för gräsklippning på svåråtkomliga
ställen.
Verktyget är endast avsett för bruk i hemmet.
Din Black & Decker batteriladdare är avsedd för
laddning av Black & Decker-batterier av den typ
som medföljer verktyget.
Symboler
Följande symboler har använts i bruksanvisningen:
GLC120
83
96
GLC120
2
< 2,5 m/s
Lär känna verktyget
73
S V E N S K A
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg om du inte följer de
instruktioner som står i bruksanvisningen.
Anger risk för elektrisk stöt.
Läs bruksanvisningen innan du användar
verktyget.
Brandfara.
Varning! När man använder
batteridrivna verktyg är det viktig att
man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska
risken för brand, batteriläckage,
personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen noggrant innan
du använder verktyget.
Var säker på att du vet hur man stänger
av verktyget innan du börjar använda det.
06-10-2000, 08:52
73

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents