Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GLC2500 Instructions Manual page 68

Hide thumbs Also See for GLC2500:

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Uopladte batterier, som efterlades i længere tid, taber deres
kapacitet og kan ikke præstere optimalt.
Tip: Oplad batteriet om natten. Aflad batteriet (ved hjælp af
værktøjet) inden de første seks opladninger, for at sikre at
batteriet præsterer optimalt.
Justering af placering af støttehåndtag (fig. I)
Støttehåndtaget (4) kan justeres, så det giver optimal balance
og komfort.
Lad beskyttelsesskærmen (9) hvile på jorden.
Løsn håndtagsgrebet (5).
Ryk håndtaget til den ønskede position.
Stram håndtagsgrebet godt.
Justering af højden (fig. J)
Med teleskopskaftet (36) kan du indstille værktøjet til den
mest behagelige højde.
Løsn manchetten (6).
Øg højden ved at trække skaftet ud.
Reducér højden ved at skubbe skaftet sammen.
Spænd manchetten.
Start og stop (fig. K)
For brugerens sikkerhed er dette værktøj udstyret med et
dobbelt kontaktsystem. Dette system forhindrer dig i at starte
værktøjet uforvarende.
Tænding
Tryk låseknappen (2) tilbage med tommelfingeren og tryk
samtidig på afbryderknappen (1).
Slip låseknappen.
Slukning
Løsn afbryderknappen (1).
Advarsel! Forsøg aldrig at fastlåse en knap, mens maskinen
er tændt.
Indstilling af værktøjet til trimnings- eller
kantklipningsindstilling (fig. L - N)
Værktøjet kan bruges i trimningsindstilling som vist på fig. L
eller i kantklipningsindstilling for at trimme udhængende græs
langs med græsplænekanten og blomsterbedene som vist på
fig. M.
Trimningsindstilling (fig. L & N)
Til trimning skal trimmerens hoved være i den position, der er
vist på fig. L. Hvis den ikke er det, skal du gøre følgende:
Hold på det sekundære håndtag med den ene hånd, og
tag manchetten (7) i den anden hånd som vist (fig. L).
Skub manchetten i retning af trimmerhovedet, og drej den
mod uret, indtil trimmerhovedet kommer i trimningsposition
(fig. N).
Løsn manchetten.
68
Indstil kantguiden (11) til den tilbagetrukne position.
Kantklipningsindstilling (fig. M & N)
Til kantklipning skal trimmerens hoved være i den position, der
er vist på fig. M. Hvis den ikke er det, skal du gøre følgende:
Hold på det sekundære håndtag med den ene hånd, og
tag manchetten (7) i den anden hånd som vist (fig. M).
Skub manchetten i retning af trimmerhovedet, og drej den
med uret, indtil trimmerhovedet kommer i
kantklipningsposition (fig. N).
Løsn manchetten.
Indstil kantguiden (11) til den tilbagetrukne position.
Gode råd til optimalt brug (fig. L)
Trimning
Hold værktøjet som vist på fig. L.
Sving trimmeren blødt fra side til side som vist på fig. L.
Hvis du arbejder i højt græs, skal du slå det i flere
omgange fra toppen.
Hold værktøjet væk fra hårde objekter og sarte planter.
Hvis værktøjet begynder at køre langsomt, skal
belastningen reduceres.
Kantklipning
Du opnår de mest optimale klipningsresultater på kanter, der
er dybere end 50 mm.
Brug ikke værktøjet til at lave kanter med. Brug i stedet en
kantspade.
Før værktøjet som vist på fig. L. Hold kantguiden op imod
plænekanten.
Stil værktøjet skråt, hvis du vil lave en tættere klipning.
Generelt
Hvis du vil opnå optimale klipperesultater, skal du kun slå
græs, når det er tørt.
Hold om muligt batteriet tilsluttet opladeren og ligeledes
opladeren tilsluttet strømmen, når værktøjet ikke er i brug.
Vedligeholdelse
Black & Decker værktøjet er designet til at være i drift i lang tid
og med minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
anvendelse afhænger af, at værktøjet behandles korrekt og
gøres rent med regelmæssige mellemrum.
Opladeren kræver ingen anden vedligeholdelse end
regelmæssig rengøring.
Advarsel! Før udførelse af vedligeholdelsesopgaver på
værktøjet skal batteriet fjernes. Tag opladeren ud af
stikkontakten før rengøring.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents