Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 45

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky.
Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od priestoru kosenia.
Nevystavujte náradie dažďu alebo prostre-
diu s vysokou vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC – zaručená hodnota
akustického výkonu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho
vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis
Black & Decker, aby sa zabránilo možným
rizikám.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou
citlivosťou 30 mA.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so
všetkých nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Rukoväť
3. Príchytka kábla
4. Napájací prívod
5. Druhá rukoväť
6. Ochranný kryt
7. Odrezávací nôž struny
8. Struna
9. Puzdro cievky
10. Hlava
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Pripevnenie druhej rukoväti (obr. A)
(iba GL310 a GL360)
Nasuňte druhú rukoväť (5) na hlavnú rukoväť
(2) smerom hore.
Pripevnite druhú rukoväť na svojom mieste
pomocou dvoch dodaných skrutiek.
Pripevnenie ochranného krytu (obr. B)
Nasaďte na náradie kryt ako na uvedenom
obrázku.
Ochranný kryt (6) riadne pritlačte, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Zaistite ochranný kryt skrutkou.
Varovanie! Bez riadne uchyteného ochranného
krytu so zariadením nikdy nepracujte.
Uvoľnenie struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená
páskou.
Odstráňte pásku, ktorou je struna (8) prichytená
ku krytu cievky (9).
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. C)
Pripojte koncovku vhodného prívodného kábla
k napájaciemu prívodu (4).
Zaveste prívodný kábel na príchytku kábla (3).
Zasuňte zástrčku kábla do sieťovej zásuvky.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky
k elektrickej sieti sa uistite, či je kábel uchytený
v príchytke kábla.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlast-
ným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypí-
nač (1).
Náradie vypnete uvoľnením hlavného vypínača.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný
vypínač v polohe zapnuté.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste
iba suchú trávu.
Kosenie
Držte náradie ako na uvedenom obr. D.
Ľahko natáčajte kosačku zo strany na stranu.
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach
odhora nadol. Koste trávu po malých kúskoch.
Udržujte náradie v bezpečnej vzdialenosti od
tvrdých predmetov a chúlostivých rastlín.
Ak kosíte pozdĺž chodníkov a iných hrubých
povrchov alebo ak kosíte hrubší porast, struna
sa bude opotrebovávať rýchlejšie a bude vyža-
dovať častejší posuv.
Počas použitia strunovej kosačky sa bude
struna vplyvom opotrebovania skracovať. Počas
kosenia ľahko kliknite kosačkou o zem a struna
sa vysunie.
Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
SLOVENČINA
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360