Ochrona Środowiska; Dane Techniczne - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
POLSKI
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji
elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym/
akumulatorami należy:
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
Lub wyłącz i odłącz akumulator od urządzenia,
jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny
akumulator.
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go
całkowicie rozładować a następnie wyłączyć
urządzenie.
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wyma-
ga, oprócz okresowego czyszczenia, żadnej
dodatkowej konserwacji.
Okresowo czyścić otwory wentylacyjne narzę-
dzia/urządzenia i ładowarki za pomocą miękkiej
szczoteczki lub wilgotnej ściereczki.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną
ściereczką. Nie używaj ściernych lub rozpusz-
czających środków czyszczących.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywa-
nego produktu nie wolno utylizować razem
ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw
domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiada-
nego narzędzia Black & Decker lub nie będzie się
go więcej używać, nie należy wyrzucać go razem
ze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy
przekazać produkt do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wyko-
rzystanie użytych materiałów. Powtórne
użycie materiałów pomaga chronić środo-
wisko naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycz-
nych, poprzez pozostawienie ich w punktach na
miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy,
przy zakupie nowego sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i re-
cyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu
eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości,
prosimy zwrócić się do jednego z Autoryzowanych
Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od
Państwa w naszym imieniu.
40
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawicie-
la serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się
z miejscowym biurem Black & Decker, którego adres
podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista
autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz
informacje na temat naszego serwisu posprzedaż-
nego dostępne są również na stronie internetowej:
www.2helpU.com

Dane techniczne

Napięcie zasilania
V
AC
Pobór mocy
W
Szybkość
bez obciążenia
min
-1
Masa
kg
Wibracje przenoszone na dłoń/ramię według normy
EN 786: = 7,5 m/s
, niepewność (K) = 1,5 m/s
2
L
(moc akustyczna) 80 dB(A), niepewność (K)
PA
1,5 dB(A)
GL250
GL310
GL360
Typ 1
Typ 1
Typ 1
230
230
230
250
300
350
11500
11500
11500
1,3
1,6
1,6
.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents