Rendeltetésszerű Használat; Biztonsági Előírások - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját
gyepszélek vágására és igazítására, illetve kis te-
rületen való kaszálásra terveztük. A fűszegélyvágó
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működ-
tetett készülékek használatakor be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat, többek között a kö-
vetkezőket a tűz, az áramütés, a személyi sérülés
és az anyagi károkozás veszélyének elkerülése
érdekében.
Figyelmeztetés! A gép használata során be kell
tartani a biztonsági előírásokat. Saját maga és a né-
zelődők biztonsága érdekében olvassa el ezeket
az utasításokat a gép használata előtt. Őrizze meg
ezt az útmutatót, mert később szüksége lehet rá.
A készülék használata előtt fi gyelmesen olvassa
át a kézikönyvet.
Ez az útmutató ismerteti a készülék rendelteté-
sét. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
anyagi kár kockázatával jár.
Őrizze meg a kézikönyvet, hogy azt később is
fellapozhassa.
A készülék használata
Mindig körültekintően használja a készüléket.
Mindig viseljen védőszemüveget.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy a használati
utasítást nem ismerő személyek használják
a készüléket.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok a mun-
katerület közelébe menjenek, illetve hozzáfér-
jenek a készülékhez és a tápkábelhez.
Gondos felügyelet szükséges, ha a készüléket
olyan helyen használják, ahol gyerekek vannak
a közelben.
A készüléket fi atalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelettel használhatják.
A készülék nem játékszer.
A készüléket csak nappal vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
Csak száraz helyen használja. Ne érje nedves-
ség a készüléket.
Ne merítse vízbe a készüléket.
Ne nyissa föl a készülék burkolatát. A készü-
lék belsejében nincsenek a felhasználó által
szervizelhető alkatrészek.
Soha ne használja a készüléket robbanás-
veszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
A készüléket soha ne húzza ki a kábelnél fogva
a konnektorból, hogy elkerülje a dugasz és
a kábel sérülését.
Mások biztonsága
A készüléket korlátozott fi zikai, érzékszervi,
mentális képességekkel rendelkező vagy gya-
korlatlan személyek (beleértve a gyermekeket
is) nem használhatják; kivétel, ha számukra
a szerszám használatához a biztonságukért
felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemez-
hetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok
a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos
használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos koc-
kázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem lehet
elkerülni. Ezek a következők:
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által
okozott sérülés.
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cse-
réje által okozott sérülés.
A szerszám huzamos használata által
okozott egészségkárosodás. Ha valamely
szerszámot huzamosabb ideig használ,
akkor tartson rendszeresen szüneteket
a munkában.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségkáro-
sodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
Használat után
A használaton kívüli készüléket száraz, jól
szellőző helyen, gyerekektől elzárva tartsa.
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá
a tárolt eszközhöz.
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja
vagy a csomagtartóban tartja, akkor kösse le,
hogy ne mozdulhasson el a hirtelen gyorsításkor
vagy irányváltáskor.
Ellenőrzés és javítás
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e
a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik
alkatrésze. Ellenőrizze, nem töröttek-e alkatré-
szei, vagy más körülmény nem akadályozza-e
a készülék működését.
MAGYAR
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents