Zasady Bezpiecznej Pracy - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana podkaszarka Black & Decker przezna-
czona jest do koszenia i przycinania krawędzi i traw-
ników oraz koszenia trawy w trudno dostępnych
miejscach. Opisywane urządzenie przeznaczone
jest wyłącznie do użytku amatorskiego.

Zasady bezpiecznej pracy

Uwaga! W czasie pracy narzędziami zasilanymi
sieciowo, należy przestrzegać podstawowych zasad
bezpiecznej pracy oraz poniższych zaleceń, co
pozwala zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem, zranienia lub uszkodzenia mienia.
Uwaga! W trakcie eksploatacji maszyny należy
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Dla bez-
pieczeństwa własnego oraz innych osób przed roz-
poczęciem eksploatacji należy przeczytać poniższą
instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić jej wykorzy-
stanie w przyszłości.
Przed przystąpieniem do użytkowania należy
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
Przeznaczenie urządzenia opisane jest w in-
strukcji obsługi. Użycie akcesoriów lub końcó-
wek innych niż opisane w instrukcji obsługi oraz
wykorzystanie urządzenia do innych celów, jest
niebezpieczne i stwarza ryzyko zranienia.
Zachować instrukcję do późniejszego użycia.
Użytkowanie urządzenia
W czasie użytkowania urządzenia, należy zachować
ostrożność.
Zawsze należy używać okularów ochronnych
lub gogli.
Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom nie
znającym instrukcji na użytkowanie urządzenia.
Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci lub
zwierząt do miejsca pracy ani na dotykanie
urządzenia lub przewodu zasilającego.
W przypadku znajdowania się dzieci w pobliżu
obszaru pracy urządzenia, konieczne jest za-
pewnienie im uważnej opieki.
Opisywane urządzenie nie może być samo-
dzielnie użytkowane przez osoby zbyt młode
lub niewystarczająco silne.
Opisywane urządzenie nie jest zabawką i nie
może być w ten sposób wykorzystywane.
Należy pracować przy świetle dziennym lub
mocnym oświetleniu sztucznym.
Używać wyłącznie w suchym otoczeniu. Nie
dopuszczać do zamoczenia urządzenia.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które
wymagają konserwacji przez użytkownika.
36
Nie używaj urządzenia w strefach zagrożonych
wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cie-
czy, gazów lub pyłów.
Aby uniknąć uszkodzenia wtyczki lub przewodu,
nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający,
aby wyjąć wtyczkę z kontaktu.
Bezpieczeństwo osób postronnych
Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone do
użycia przez osoby o obniżonych możliwościach
fi zycznych, ruchowych lub umysłowych (także
dzieci) lub o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu,
jeśli nie zostały one przeszkolone lub nie pozo-
stają pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urzą-
dzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać
zagrożenia, które nie został y uwzględnione
w załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznego
użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewła-
ściwego użytkowania, zbyt intensywnej eksploatacji
lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bez-
piecznej pracy i stosowania środków ochronnych,
nie jest możliwe uniknięcie pewnych zagrożeń.
Należą do nich:
Zranienia wynikające z dotknięcia wirują-
cych / ruchomych elementów.
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy
lub akcesoriów.
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym
używaniem narzędzia. Pracując przez dłuż-
szy czas, należy robić regularne przerwy.
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane
wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas
użytkowania urządzenia (np.: podczas pracy
w drewnie, szczególnie dębowym, bukowym
oraz MDF).
Po użyciu
Nie używane urządzenie należy przechowywać
w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzenia.
W czasie przewożenia lub przechowywania
urządzenia w samochodzie, należy umieścić je
w odpowiednim zagłębieniu lub przymocować
tak, aby nie miało możliwości przesunięcia się
w czasie gwałtownych manewrów.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents