Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENČINA
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
GL250/GL310/GL360
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Kosačka trávnikov, L ≤50 cm,
príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandsko
Úradne stanovený orgán id. č.: 0344
Hladina akustického výkonu podľa normy
2000/14/EC
(článok 12, príloha III, L ≤50 cm):
L
(meraný akustický výkon) 94 dB(A)
WA
odchýlka (K) = 1,5 dB(A)
L
(zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
WA
odchýlka (K) = 1,5 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker
na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu. Nižšie podpísaná
osoba je zodpovedná za zostavenie technických
údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
48
09
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25.10.2010
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kva-
lite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku.
Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ
a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či vý-
robné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje
v snahe o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú
výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu
celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizo-
vaní opravári alebo mechanici autorizovaného
servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného
servisu predložiť doklad o kúpe výrobku.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese
uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom
rade našich ďalších výrobkov sú k dispozícii na
adrese www.blackanddecker.sk

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360