Riešenie Problémov - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SLOVENČINA
Montáž novej cievky so strunou (obr. E – F)
Náhradné cievky so strunou získate u autorizované-
ho predajcu Black & Decker (kat. č. A6226).
Držte stlačené výstupky (12) a odoberte kryt
(13) z puzdra cievky (9).
Vyberte prázdnu cievku (14) z puzdra.
Z krytu a puzdra cievky odstráňte zachytené
nečistoty a zvyšky trávy.
Pripravte si novú cievku a odviňte z nej asi 10 cm
struny.
Pretiahnite strunu okom (15).
Zatlačte cievku na hnací hriadeľ (16) a pootočte
ňou tak, aby bola riadne usadená. Uistite sa, či
nie je struna pod cievkou zovretá a či vyčnieva
z puzdra v dĺžke zhruba 10 cm.
Zarovnajte výstupky (12) na kryte cievky s otvor-
mi na puzdre (15).
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž
(7), skráťte ju tak, aby po tento nôž iba dosahovala.
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. G – I)
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú strunu.
Náhradné balenie struny získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6170 (25 m),
A6046 (37,5 m) a A6171 (40 m)).
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z ná-
radia prázdnu cievku.
Odstráňte z cievky zvyšok struny.
Jedným z otvorov cievky (17) pretiahnite 2 cm
struny, ako na uvedenom obrázku.
Naviňte strunu na cievku v smere označenom
šípkou (18). Dajte pozor, aby bola struna navi-
nutá na cievku úhľadne a vo vrstvách. Nepre-
križujte ju.
Strunu nechajte z cievky vyčnievať približne 10
cm a prstom ju pridržte na mieste.
Uložte cievku do náradia podľa vyššie uvede-
ného postupu.
Va r ova n i e! Po u žívajte iba v h o dnú st r unu
Black & Decker.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pri-
pojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny
46
dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná
poistka: 5 A.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak
nebude porucha odstránená, spojte sa s autorizo-
vaným servisom Black & Decker.
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte náradie od
elektrickej siete.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
Skontrolujte, či sa puzdro cievky môže voľne
otáčať. Ak je to nutné, puzdro opatrne vyčistite.
Skontrolujte, či struna nevyčnieva z puzdra
cievky viac než 11 cm. Ak áno, narežte ju tak,
aby dosahovala len k ostriu odrezávacieho noža
struny.
Ak sa nedá posunúť strunu nárazom
Držte stlačené výstupky a odoberte kryt cievky
z puzdra.
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puz-
dra cievky 11 cm. Ak už nie je dostačujúca
dĺžka struny k dispozícii, vložte podľa vyššie
uvedených pokynov do náradia novú cievku so
strunou.
Zarovnajte výstupky na kryte cievky s výrezmi
na puzdre.
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž, skráťte
ju tak, aby po tento nôž iba dosahovala.
Ak posuv struny nárazom stále nepracuje alebo
ak je cievka zablokovaná, vyskúšajte nasledujúce:
Starostlivo očistite kryt a puzdro cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či je na svojom
mieste pružina.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny.
Potom ju podľa vyššie uvedeného postupu
správne naviňte na cievku. Uložte cievku do
puzdra podľa uvedeného postupu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezprob-
lémový chod.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou akumuláto-
rového elektrického náradia alebo náradia vybave-
ného prívodným káblom:
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný
kábel od siete.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents