Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Směrnice 2000/14/EC - zaručená hodnota
akustického výkonu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vo-
diče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vymě-
něn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou
citlivostí 30 mA.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech ná-
sledujících částí.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Rukojeť
3. Příchytka kabelu
4. Napájecí přívod
5. Druhá rukojeť
6. Ochranný kryt
7. Odřezávací nůž struny
8. Struna
9. Pouzdro cívky
10. Hlava
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Připevnění druhé rukojeti (obr. A) (pouze
GL310 a GL360)
Nasuňte druhou rukojeť (5) na hlavní rukojeť (2)
směrem nahoru.
Připevněte druhou rukojeť na svém místě po-
mocí dvou dodaných šroubů.
Připevnění ochranného krytu (obr. B)
Nasaďte na nářadí kryt jako na uvedeném ob-
rázku.
Ochranný kryt (6) řádně přitlačte, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Zajistěte ochranný kryt šroubem.
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného krytu
se zařízením nikdy nepracujte.
Uvolnění struny
Během přepravy je struna k cívce přichycena
páskou.
Odstraňte pásku, kterou je struna (8) přichycena
ke krytu cívky (9).
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. C)
Připojte koncovku vhodného napájecího kabelu
k napájecímu přívodu (4).
Zavěste napájecí kabel na příchytku kabelu (3).
Zasuňte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky
k elektrické síti se ujistěte, zda je kabel uchycen
v příchytce kabelu.
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí
spínač (1).
Nářadí vypnete uvolněním spouštěcího spínače.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
spínač v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití
Všeobecné
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
sekejte pouze suchou trávu.
Sečení
Držte nářadí jako na uvedeném obr. D.
Lehce natáčejte sekačku ze strany na stranu.
Sečete-li vysokou trávu, pracujte po částech od
shora dolů. Sekejte trávu po malých kouscích.
Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od
tvrdých předmětů a choulostivých rostlin.
Je-li sečení prováděno podél chodníků a jiných
hrubých povrchů nebo je-li sečen hrubší porost,
struna se bude opotřebovávat rychleji a bude
vyžadovat častější posuv.
Během použití strunové sekačky se bude struna
vlivem opotřebování zkracovat. Během sečení
lehce klepněte sekačkou o zem a struna se
vysune.
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Montáž nové cívky se strunou (obr. E - F)
Náhradní cívky se strunou získáte u autorizovaného
prodejce Black & Decker (kat. č. A6226).
Držte stisknuté výstupky (12) a sejměte kryt (13)
z pouzdra cívky (9).
Vyjměte prázdnou cívku (14) z pouzdra.
ČEŠTINA
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360