Rozwiązywanie Problemów - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Jeśli narzędzie zwalnia, należy zmniejszyć
obciążenie.
Montaż nowej szpuli z żyłką (rys. E - F)
Zapasowe szpule z żyłką dostępne są u sprzedaw-
ców Black & Decker (numer katalogowy A6226).
Trzymając wciśnięte zapinki (12) zdjąć osłonę
szpuli (13) z kasety (9).
Wyjąć pustą szpulę (14) z kasety.
Oczyścić osłonę i kasetę z zabrudzeń i trawy.
Weź nową kasetę i odwiń około 10 cm żyłki.
Przełożyć żyłkę przez otwór (15).
Nałożyć szpulę na wałek napędowy (16), lekko
obrócić aż będzie na miejscu. Należy upewnić
się, że żyłka nie dostała się pod szpulę oraz, że
wystaje z kasety na około 10 cm.
Dopasować zapinki (12) osłony szpuli do otwo-
rów w kasecie (15).
Wcisnąć osłonę na kasetę do momentu zapięcia
na miejscu.
Uwaga! Jeśli żyłka wystaje poza ostrze przyci-
nające żyłkę (7), należy obciąć ją tak, aby ledwo
sięgała ostrza.
Nawijanie nowej żyłki na pustą szpulę
(Rys. G - I)
Istnieje możliwość nawinięcia nowej żyłki na szpulę.
Zapasowe szpule z żyłką dostępne są u sprze-
dawców Black & Decker (numer katalogowy A6170
(25 m), A6046 (37,5 m) oraz A6171 (40 m).
Wyjąć pustą szpulę z narzędzia, postępując
zgodnie z powyższym opisem.
Usunąć pozostałości starej żyłki ze szpuli.
Wsunąć 2 cm żyłki w otwory (17) w szpuli, jak
pokazano na rysunku.
Nawinąć żyłkę na szpulę w kierunku wskaza-
nym przez strzałkę (18). Żyłkę należy nawijać
starannie i w warstwach. Nie krzyżować żyłki.
Odwinąć około 10 cm żyłki. Palcem przytrzymać
aby nie rozwijała się dalej.
Postępując zgodnie z powyższym opisem,
zamontować szpulę.
Uwaga! Używać wyłącznie odpowiedniego rodzaju
żyłek fi rmy Black & Decker.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej
wtyczki:
Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
Przyłącz brązowy przewód do zacisku fazy
w nowej wtyczce.
Przyłącz niebieski przewód do zacisku zerowe-
go.
Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia do końcówki
uziemienia. Wykonaj instrukcje instalacji dołączone
do wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik:
5 A.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli Państwa urządzenie pracuje w sposób niewła-
ściwy, prosimy o zastosowanie się do poniższych
instrukcji. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
serwisowym Black & Decker.
Uwaga! Przed podjęciem poniższych działań należy
odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
Urządzenie pracuje zbyt wolno
Sprawdź, czy kaseta może się swobodnie ob-
racać. Jeśli to konieczne, ostrożnie ją oczyść.
Sprawdź, czy żyłka nie wystaje więcej niż 11 cm
poza kasetę. Jeśli wystaje więcej, należy ją
przyciąć tak, aby ledwo dosięgała ostrza przy-
cinającego żyłkę.
Jeżeli żyłka nie rozwija się po uderzeniu
piastą o podłoże
Trzymając wciśnięte zapinki zdejmij osłonę
szpuli z kasety.
Wyciągnij żyłkę tak, aby wystawała 11 cm z obu-
dowy. Jeśli ilość żyłki nawiniętej na szpulę jest
niewystarczająca, należy założyć nową żyłkę,
postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
Przypasować zapinki osłony szpuli do wycięć
w kasecie.
Wcisnąć osłonę na kasetę do momentu zapięcia
na miejscu.
Jeśli żyłka wystaje poza ostrze przycinające
żyłkę, należy obciąć ją tak, aby ledwo sięgała
ostrza.
Jeśli uderzeniowe rozwijanie linki nadal nie działa
lub szpula jest zaklinowana, należy spróbować:
Ostrożnie oczyścić osłonę szpuli i kasetę.
Wymontuj szpulę i sprawdź, czy sprężyna jest
właściwie zamontowana.
Zdjąć szpulę i rozwinąć żyłkę a następnie
nawinąć ją w sposób opisany powyżej. Postę-
pując zgodnie z instrukcją zamontować szpulę
z powrotem.
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/
narzędzie Black & Decker zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej
konieczności konserwacji. Długotrwałe zadowala-
jące działanie urządzenia zależy od odpowiedniej
dbałości o urządzenie i regularnego czyszczenia.
POLSKI
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents