Řešení Problémů - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČEŠTINA
Z krytu a pouzdra cívky odstraňte zachycené
nečistoty a zbytky trávy.
Připravte si novou cívku a odviňte z ní asi 10 cm
struny.
Protáhněte strunu okem (15).
Zatlačte cívku na hnací hřídel (16) a pootočte
jí tak, aby byla řádně usazena. Ujistěte se, zda
není struna pod cívkou sevřena a zda vyčnívá
z pouzdra v délce zhruba 10 cm.
Srovnejte výstupky (12) na krytu cívky s otvory
na pouzdru (15).
Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Varování! Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž
(7), zkraťte ji tak, aby po tento nůž pouze dosa-
hovala.
Navinutí nové struny na prázdnou cívku
(obr. G - I)
Na prázdnou cívku můžete navinout novou strunu.
Náhradní balení struny získáte u autorizovaného
prodejce Black & Decker (kat. č. A6170 (25 m),
A6046 (37,5 m) a A6171 (40 m)).
Podle výše uvedeného postupu vyjměte z ná-
řadí prázdnou cívku.
Odstraňte z cívky zbytek struny.
Jedním z otvorů cívky (17) protáhněte 2 cm
struny, jako na uvedeném obrázku.
Naviňte strunu na cívku ve směru označeném
šipkou (18). Dejte pozor, aby byla struna navinuta
na cívku úhledně a ve vrstvách. Nepřekřižujte ji.
Strunu nechejte z cívky vyčnívat přibližně 10 cm
a prstem ji přidržte na místě.
Uložení cívky do nářadí proveďte podle výše
uvedeného postupu.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu
Black & Decker.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na
nové zástrčce.
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Řešení problémů
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postu-
pujte podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude
závada odstraněna, spojte se s autorizovaným
servisem Black & Decker.
26
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od
elektrické sítě.
Nářadí pracuje v nízkých otáčkách
Zkontrolujte, zda se pouzdro cívky může volně
otáčet. Je-li to nutné, pouzdro opatrně vyčistěte.
Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra
cívky více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak,
aby dosahovala jen k ostří odřezávacího nože
struny.
Nelze-li provést posuv struny nárazem
Držte stisknuté výstupky a sejměte kryt cívky
z pouzdra.
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky 11 cm. Pokud již není dostačující délka
struny k dispozici, vložte podle výše uvedených
pokynů do nářadí novou cívku se strunou.
Srovnejte výstupky na krytu cívky s výřezy na
pouzdře.
Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo
k jeho řádnému usazení.
Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž, zkraťte
ji tak, aby po tento nůž pouze dosahovala.
Pokud posuv struny nárazem stále nepracuje nebo
je-li cívka zablokována, vyzkoušejte následující:
Pečlivě očistěte kryt a pouzdro cívky.
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda je na svém
místě pružina.
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny.
Potom proveďte podle výše uvedeného postupu
její správné navinutí na cívku. Proveďte uložení
cívky do pouzdra podle uvedeného postupu.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o výrobek/nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezpro-
blémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby aku-
mulátorového elektrického nářadí nebo nářadí
opatřeného napájecím kabelem:
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě.
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno snímatel-
nou baterií.
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití bate-
rie.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od
sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu
mimo pravidelné čištění.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360