Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 37

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Przeglądy i naprawy
Przed użyciem sprawdzić, czy nie występują
uszkodzenia lub wadliwe elementy. Sprawdzić
wszelkie elementy i inne okoliczności mogące
mieć wpływ na pracę urządzenia.
Nie wolno używać uszkodzonego lub zepsutego
urządzenia.
Napraw powinien dokonywać autoryzowany
serwis.
Nie wolno demontować ani wymieniać żadnych
innych części, niż te, które zostały wymienione
w niniejszej instrukcji obsługi.
Użycie przedłużacza
Należy zawsze używać przedłużacza dostosowa-
nego do poboru mocy przez urządzenie (patrz dane
techniczne). Przedłużacz musi być przeznaczony do
użycia na dworze i posiadać odpowiednie oznacze-
nia. Użycie przedłużacza oznaczonego HO5VV-F,
o maksymalnej długości 30 m i przekroju 1,5 mm
nie spowoduje spadku mocy urządzenia. Przed
rozpoczęciem pracy sprawdź, czy przewód nie jest
uszkodzony lub zużyty. Uszkodzony przedłużacz
należy wymienić. Przedłużacz nawinięty na bęben
należy całkowicie rozwinąć.
Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpiecznej pracy podkaszarkami
Uwaga! Elementy tnące obracają się jeszcze przez
jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Należy zapoznać się z działaniem i zasadami
prawidłowego użytkowania urządzenia.
Przed użyciem należy sprawdzić stan przewo-
du zasilającego i przedłużacza, czy widoczne
są oznaki uszkodzenia lub zużycia. W razie
uszkodzenia przewodu w czasie pracy, należy
natychmiast odłączyć go od źródła zasilania.
NIE WOLNO DOTYKAĆ PRZEWODU PRZED
ODŁĄCZENIEM ZASILANIA.
Nie wolno używać urządzenia, gdy przewód jest
uszkodzony lub zużyty.
Załóż wzmacniane buty chroniące Twoje stopy.
Noś długie spodnie osłaniające Twoje nogi.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w ob-
szarze pracy nie ma żadnych patyków, kamieni,
drutów lub innych przeszkód.
Używaj urządzenia tylko w pozycji pionowej tak,
aby żyłka znajdowała się w pobliżu ziemi. Nie
wolno włączać urządzenia w innej pozycji.
W czasie pracy poruszaj się powoli. Uważaj, po-
nieważ świeżo ścięta trawa jest mokra i śliska.
Nie używaj na zbyt stromych zboczach. Pracuj
w poprzek zbocza, nie w kierunku góra-dół.
Nie wolno przechodzić przez ścieżki żwirowe
i uliczki z włączonym urządzeniem.
Nie wolno dotykać żyłki w czasie, gdy włączone
jest urządzenie.
Urządzenie można odłożyć dopiero, kiedy żyłka
całkowicie się zatrzyma.
Używać wyłącznie odpowiednich żyłek. Nie
wolno używać metalowych żyłek.
Uważaj, aby nie dotknąć ostrza odcinającego
żyłkę.
Trzymaj przewód zasilający z dala od żyłki.
Zawsze kontroluj położenie przewodu zasilają-
cego.
Trzymaj ręce i stopy zawsze z dala od żyłki,
szczególnie w czasie uruchamiania.
Przed rozpoczęciem pracy i po każdym ude-
rzeniu, należy sprawdzić stan urządzenia.
W przypadku oznak zużycia lub uszkodzenia,
należy przeprowadzić odpowiednie naprawy.
Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonymi
osłonami lub bez poprawnie założonych osłon.
2
Uważaj aby nie zranić się elementami służącymi
do obcinania żyłki. Po rozwinięciu nowej żyłki,
należy najpierw ustawić podkaszarkę w pozycji
roboczej a dopiero potem ją włączyć.
Zawsze sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne są
czyste.
Nie wolno używać podkaszarki (przycinarki),
gdy przewód jest uszkodzony lub zużyty.
Trzymaj przedłużacze z dala od elementów
tnących.
Oznaczenia na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczone są następujące sym-
bole ostrzegawcze:
Przed rozpoczęciem pracy przeczytać
instrukcję obsługi.
W czasie pracy opisywanym urządzeniem,
należy nosić okulary ochronne lub gogle.
Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.
Przed sprawdzeniem uszkodzonego prze-
wodu zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazda.
Nie włączaj wykaszarki, gdy przewód zasi-
lający jest uszkodzony.
Zachowaj ostrożność w związku z możliwo-
ścią gwałtownego wyrzucenia przedmiotów
przez wykaszarkę. Poproś obserwatorów
o opuszczenie obszaru cięcia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działa-
nie deszczu lub dużej wilgotności.
POLSKI
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents