Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 30

Advertisement

Table of Contents
MAGYAR
Ne használja a készüléket, ha valamely alkat-
része megsérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Hosszabbító kábel használata
Mindig jóváhagyott, a készülék felvett teljesítmé-
nyének megfelelő hosszabbító kábelt használjon
(lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra
megfelelő, ilyen jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt
használjon. Legfeljebb 30 m hosszú és 1,5 mm
keresztmetszetű HO5VV-F hosszabbító kábelt
használhat a termék teljesítményének csökkenése
nélkül. Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító
kábelt sérülésre, kopásra és öregedésre. Cserélje
ki a hosszabbító kábelt, ha az sérült vagy hibás.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le
a kábelt.
Kiegészítő biztonsági utasítások
fűszegélyvágóhoz
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikap-
csolása után is forognak.
Ismerkedjen meg a szerszám vezérlőivel és
megfelelő használatával.
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és
a hosszabbító kábelt, nem láthatók-e rajtuk sé-
rülés, kopás vagy elöregedés jelei. Ha valame-
lyik kábel használat közben megsérül, azonnal
csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról. NE
ÉRJEN A KÁBELHEZ MIELŐTT ÁRAMTALA-
NÍTANÁ.
Ne használja a készüléket, ha kábelei sérültek
vagy elhasználódtak.
Védje a lábát magasszárú cipővel vagy csizmá-
val.
Viseljen hosszúszárú nadrágot, hogy védje
a lábát.
A szerszám használata előtt ellenőrizze, nin-
csenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok
vagy más akadályok.
Csak függőleges helyzetben használja a ké-
szüléket, a vágószál pedig a talaj közelében
legyen. Soha ne kapcsolja be a készüléket más
helyzetben.
A készülék használatakor lassan mozogjon. Ne
feledje, a frissen vágott fű nedves és csúszós.
Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Lejtőn kereszt-
be haladva dolgozzon, ne föl-le irányba.
Ne keresztezzen kavicsos ösvényt, utat működő
szerszámmal.
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha a készülék be van
kapcsolva.
30
Ne tegye le a szerszámot, amíg a vágószál
forgása le nem állt.
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja.
Soha ne használjon fém vágószálat vagy hor-
gász zsinórt.
Legyen óvatos, ne érjen a zsinórvágó pengéhez.
Ügyeljen, hogy a vágószál ne érintkezhessen
a tápkábellel. Mindig tudja, hol fut a tápkábel.
Kezét, lábát folyamatosan óvja a vágószáltól,
különösen a szerszám bekapcsolásakor.
A készülék használata előtt és esetleges ütődé-
se után ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e;
2
ha szükséges, javítsa ki.
Soha ne dolgozzon védőburkolat nélküli szer-
számmal, illetve ha a burkolat megsérült.
Ügyeljen, nehogy sérülést szenvedjen a vá-
gószál levágására szolgáló alkatrész miatt. Új
vágószál kihúzása után mindig állítsa szokásos
működési helyzetbe a gépet még a motor be-
kapcsolása előtt.
Mindig győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyí-
lásokat nem tömíti-e el törmelék.
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha
kábelei sérültek vagy elhasználódtak.
Óvja a hosszabbító kábelt a vágó alkatrésztől.
Címkék a készüléken
A következő fi gyelmeztető jelzések láthatók a ké-
szüléken:
A készülék használata előtt olvassa el
a használati utasítást.
Viseljen védőszemüveget a készülék hasz-
nálatakor.
A készülék használata közben viseljen
fülvédőt.
Azonnal csatlakoztassa le a gépet az áram-
forrásról, ha a kábelt elvágta vagy megsér-
tette Soha ne használja a szegélyvágót, ha
a kábel sérült.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Tartsa távol
a nézelődőket a vágási területtől.
Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedves-
ségnek.
A 2000/14/EK irányelv szerint garantált
hangerő.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents