Ochrana Životního Prostředí; Technické Údaje - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čis-
těte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále použí-
vat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opě-
tovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostře-
dí před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z do-
mácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterému-
koli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Mís t o n e j b l i ž ší h o a u t o r i zova n é h o s e r v i s u
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodej-
ním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájecí napětí
V
AC
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min
-1
Hmotnost
kg
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy měřené dle
normy EN 786: = 7,5 m/s
L
(akustický výkon) 80 dB(A), odchylka (K) =
PA
1,5 dB(A)
GL250
GL310
GL360
Typ 1
Typ 1
Typ 1
230
230
230
250
300
350
11500
11500
11500
1,3
1,6
1,6
, odchylka (K) = 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GL250/GL310/GL360
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Sekačka trávníků, L ≤ 50 cm, příloha
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandsko
Úředně stanovený orgán id. č.: 0344
Hladina akustického výkonu podle normy
2000/14/EC (článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
L
(měřený akustický výkon) 94 dB(A)
WA
odchylka (K) = 1,5 dB(A)
L
(zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
WA
odchylka (K) = 1,5 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu. Níže podepsaná
osoba je odpovědná za sestavení technických
údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak
neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
.
2
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či vý-
robní vady, společnost Black & Decker garantuje ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
ČEŠTINA
09
VIII
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25.10.2010
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents