Použitie Výrobku; Bezpečnostné Pokyny - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Použitie výrobku
Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená
na kosenie a úpravu okrajov trávnikov a na kosenie
trávy na zle prístupných miestach. Tento výrobok je
určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napája-
ného káblom by sa mali vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich,
aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu
elektrickým prúdom alebo iného poranenia a ma-
teriálnych škôd.
Varovanie! Pri použití tohto stroja sa musia dodr-
žiavať základné bezpečnostné pokyny. Z dôvodu
Vašej vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných
osôb si, prosím, pred použitím stroja prečítajte
tieto pokyny. Uschovajte, prosím, tieto pokyny pre
neskoršie možné použitie.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte celý
tento návod.
Určené použitie tohto výrobku je opísané v tom-
to návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je odporúčané týmto
návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie
použitie.
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú
vhodnú ochranu zraku.
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom praco-
vali deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené
s týmito pokynmi.
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracov-
ného priestoru alebo sa dotýkali zariadenia
a prívodného kábla.
Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí, je
nevyhnutné zaistenie prísneho dohľadu.
Toto náradie nie je určené na použitie neplnole-
tými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
Tento výrobok sa nesmie používať ako hračka.
Používajte tento výrobok iba za denného svetla
alebo pri kvalitnom umelom osvetlení.
Používajte tento výrobok iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa výrobok dostal do vlhké-
ho prostredia.
Neponárajte tento výrobok do vody.
Nepokúšajte sa tento výrobok demontovať.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne opraviteľné
časti.
Nepoužívajte tento výrobok v prostrediach
s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú
horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky
a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel,
ak chcete uvoľniť zástrčku zo zásuvky.
Bezpečnosť ostatných osôb
Tento výrobok nie je určený na použitie oso-
bami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak
týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo
ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uve-
dené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto
riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho pou-
žitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bez-
pečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľ-
vek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielov,
pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie
dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné
prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia (prí-
klad: - práca s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
Po použití
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený
na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo
dosahu detí.
Uložené náradie musí byť vhodne zabezpečené
pred deťmi.
Ak je náradie uložené alebo prepravované vo
vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo
zaistené tak, aby sa zabránilo jeho pohybu pri
náhlych zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
SLOVENČINA
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents