Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 38

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI
Natężenie mocy akustycznej zgodne z dy-
rektywą 2000/14/EC.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycz-
nym
To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego
też przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
Ze w zględów bezpiec zeńst wa w ymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego należy
powierzyć producentowi lub autoryzowanemu
centrum serwisowemu Black & Decker.
Bezpieczeństwo elektryczne może zostać
dodatkowo zwiększone przez zastosowanie wy-
sokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego
(RCD) o prądzie 30 mA.
Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub nie-
które z niżej wymienionych elementów.
1. Wyłącznik
2. Uchwyt
3. Mocowanie przewodu
4. Gniazdo zasilania
5. Drugi uchwyt
6. Osłona
7. Ostrze przycinające żyłkę
8. Żyłka
9. Obudowa bębna żyłki
10. Głowica
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania
jest odłączona.
Mocowanie drugiego uchwytu (rys. A)
(tylko GL310 oraz GL360)
Wsuń drugi uchwyt (5) na główny uchwyt (2)
w kierunku od dołu ku górze.
Zamocuj drugi uchwyt za pomocą dwóch śrub
dołączonych do zestawu.
Montaż osłony (rys. B)
Umieścić osłonę na narzędziu, jak pokazano na
rysunku.
Mocno docisnąć osłonę (6) aż do wsunięcia na
miejsce.
Przymocować osłonę śrubą.
Uwaga! Nie wolno używać urządzenia bez prawi-
dłowo zamontowanej osłony.
38
Luzowanie żyłki
Na czas transportu żyłka przyklejona jest taśmą
do kasety.
Zdjąć taśmę mocującą żyłkę (8) do kasety (9).
Podłączanie narzędzia do zasilania (rys. C)
Przyłączyć wtyczkę żeńską odpowiedniego
przedłużacza do gniazda zasilania (4).
Przełożyć przewód przez zaczep (3).
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
kontaktu.
W przypadku urządzeń ze stałym przewodem za-
silającym: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka,
należy upewnić się, że przewód przełożony jest
przez zaczep podtrzymujący przewód.
Uwaga! Przedłużacz musi być dopuszczony do
użycia na dworze.
Eksploatacja
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie
przeciążaj narzędzia.
Włączanie i wyłączanie
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć dźwi-
gnię wyłącznika (1).
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącz-
nik.
Uwaga! Nie wolno blokować wyłącznika w pozycji
włączonej.
Wskazówki praktyczne
Ogólne
Aby osiągnąć najlepsze efekty cięcia, należy
kosić tylko suchą trawę.
Koszenie
Trzymaj urządzenie tak, jak pokazano na rysun-
ku D.
Płynnym ruchem przesuwaj kosiarkę na boki.
W przypadku koszenia długiej trawy, pracuj
stopniowo, zaczynając od góry. Przycinaj trawę
po trochu.
Nie zbliżaj podkaszarki do twardych przedmio-
tów i delikatnych roślin.
Kontakt żyłki z betonem lub innymi szorstkimi
powierzchniami albo grubymi łodygami przy-
spieszy zużycie żyłki oraz spowoduje szybsze
jej zużycie.
W trakcie eksploatacji podkaszarki występowało
będzie skrócenie żyłki, związane z jej zużyciem.
W trakcie pracy urządzenia delikatnie uderzyć
piastą o podłoże, co spowoduje rozwinięcie
żyłki.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360