Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 44

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SLOVENČINA
Kontroly a opravy
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je náradie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Uistite
sa, či nie sú jeho časti rozbité a skontrolujte
všetky ostatné funkcie, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto náradie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vyme-
niť iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto
návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže byť použitý predlžovací kábel HO5VV-F s dĺž-
kou až 30 m a s prierezom vodiča 1,5 mm
aby dochádzalo k výkonovým stratám pri prevádzke
náradia. Pred použitím predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
Ak je predlžovací kábel poškodený, vymeňte ho.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre
strunové kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa bude struna ko-
sačky ešte chvíľu otáčať.
Oboznámte sa s ovládacími prvkami a so správ-
nym použitím náradia.
Pred použitím riadne prezrite prívodný kábel, či
nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak dôjde
počas práce k poškodeniu prívodného kábla,
okamžite náradie vypnite a odpojte od elektric-
kej zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉ-
HO KÁBLA, SKÔR AKO BUDE ODPOJENÝ.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotre-
bovaný, náradie nepoužívajte.
Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby boli
Vaše chodidlá chránené.
Noste dlhé nohavice, aby ste si chránili nohy.
Pred použitím náradia skontrolujte, či je priestor,
v ktorom budete kosiť, zbavený vetvičiek, kame-
ňov, drôtov a iných prekážok.
Používajte náradie iba vo zvislej polohe s kosa-
cou strunou tesne nad zemou. Nikdy nezapínajte
náradie v inej polohe.
Pri práci s týmto náradím sa pohybujte pomaly.
Uvedomte si, že čerstvo pokosená tráva je klzká
a vlhká.
44
Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch
pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom
hore a dole.
Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez
štrkové chodníky alebo cesty.
Nikdy sa nedotýkajte struny, ak je náradie v cho-
de.
Neklaďte náradie na zem, kým sa struna celkom
nezastaví.
Používajte iba zodpovedajúci typ struny. Nikdy
nepoužívajte kovovú strunu alebo rybársky
vlasec.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli struny kosač-
ky.
Dávajte pozor, aby sa prívodný kábel nedostal
do blízkosti struny. Stále sledujte polohu prívod-
ného kábla.
Udržujte ruky a nohy trvale mimo dosahu struny,
a to najmä pri zapínaní motora.
Pred použitím náradia a po každom náraze ná-
2
bez toho,
radie skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu
a či nie je nutné vykonanie opravy.
Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými
ochrannými krytmi alebo bez riadne nasadených
ochranných krytov.
Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o zariadenie,
ktoré upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej
struny náradie pred spustením vždy nastavte
do jeho obvyklej pracovnej polohy.
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále
čisté a priechodné.
Ak je prívodný kábel poškodený alebo opot-
rebovaný, strunovú kosačku (vyžínač trávy)
nepoužívajte.
Dbajte na to, aby sa predlžovacie prívodné káble
nedostali do blízkosti struny.
Štítky na náradí
Na náradí je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Pred začatím obsluhy si riadne preštudujte
tento návod.
Pri práci s týmto náradím používajte ochran-
né okuliare.
Pri práci s týmto náradím používajte vhodnú
ochranu sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného
kábla vždy odpojte zástrčku kábla od sieťo-
vej zásuvky. Ak je kábel poškodený, zaistite,
aby sa kosačka nepoužívala.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents