Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MAGYAR
Új vágószál-orsó felszerelése (E - F ábra)
A vágószál- orsó cseréjéhez a cseredarabot
Black & Decker márkakereskedőjétől szerezheti be
(kat. sz. A6226).
Tartsa lenyomva a füleket (12), és vegye le
a orsófedelet (13) az orsóházról (9).
Vegye ki az üres orsót (14) a házból.
Távolítson el minden szennyeződést és fűtör-
meléket a orsófedélből és a házból egyaránt.
Fogja meg az új orsót és tekerjen le arról kb.
10 cm vágószálat.
Bújtassa át a vágószálat a nyíláson (15).
Nyomja rá az orsót a hajtótengelyre (16), és for-
gassa kissé, amíg a helyére kerül. Ellenőrizze,
hogy a vágószál nem szorult-e be az orsó alá,
és 10 cm-nyi vágószál kilóg-e a házból.
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (12)
a ház nyílásaihoz.
Nyomja a fedelet a házra, hogy az biztosan
a helyére pattanjon.
Figyelmeztetés! Ha a vágószál túlnyúlik a szálvágó
élen (7), vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Új vágószál felcsévélése az üres orsóra
(G - I ábra)
A pótvágószál megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedőknél. (típusszám: A6170 (31m) és
A6171 (50m)).
Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent
leírtak szerint.
Távolítsa el az orsóról a maradványszálakat.
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó egyik
furatába (17) az ábrán látható módon.
Csévélje fel a vágószálat az orsóra (18) a nyíl
irányába. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze
a szálakat.
Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedést vágja el.
Hagyja a szálat kb. 10 cm-el túlnyúlni az orsóból
és tartsa meg az ujjával.
A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre.
Figyelem! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó
fázis csatlakozójához.
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintke-
zőhöz.
32
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a jó minőségű csatlakozó
dugaszhoz mellékelt szerelési utasítást.
Ajánlott biztosíték: 5 A.
Hibaelhárítás
Ha az Ön készüléke nem rendeltetésszerűen mű-
ködik, kövesse az alábbi instrukciókat. Ha a hiba
nem hárítható el az alábbi módszerekkel, kérjük,
forduljon a legközelebbi Black & Decker szervizhez.
Figyelem! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munká-
latba kezdene, győződjön meg arról, hogy a készü-
lék ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról.
A készülék fordulatszáma lassul
Ellenőrizze, hogy az orsóház szabadon elforo-
gatható-e. Szükség esetén óvatosan tisztítsa
meg.
Ellenőrizze, hogy az orsóházból ne lógjon ki
a vágószál 11 cm-nél hosszabban. Ha mégis így
van, vágja akkorára, hogy éppen csak érintse
a vágó élt.
Az automatikus száladagoló nem működik
Tartsa a füleket benyomva és távolítsa el az
orsófedelet az orsóházról.
Húzza ki a vágószálat, amíg az 11 cm-re kinyúlik
az orsóházból. Ha nincs elegendő vágószál az
orsón, helyezzen fel egy új orsót, vagy csévéljen
újabb vágószálat az üres orsóra a fent leírtak
szerint.
Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illeszté-
keibe.
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig,
amíg pontosan be nem illeszkedik a helyére.
Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen, vágja ak-
korára, hogy éppen csak érintse az élt.
Ha az automatikus száladagoló még ezek után sem
működik, vagy az orsón lévő vágószál összetekere-
dett, próbálkozzon a következőkkel:
Óvatosan tisztítsa meg az orsófedelet és az
orsóházat.
Távolítsa el az orsót és ellenőrizze, hogy helyén
van-e a rugó illetve a kapcsolókar szabadon
mozgatható-e.
Távolítsa el az orsót és csévélje fel újra a vágó-
szálat, pontosan úgy, ahogy a fentiekben leírtuk.
Helyezze vissza az orsót az előzőek szerint.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker ké-
szülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a készülék megfelelő
gondozása és rendszeres tisztítása.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360