Використання Пристрою - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
УКРАЇНСЬКА
Область застосування
Ваш тример виробництва компанії Black & Decker
був розроблений для підрізання та надання кра-
сивого вигляду газону та для обрізання трави на
важкодоступних ділянках. Цей інструмент при-
значений лише для побутового використання.
Інструкції з техніки безпеки
Попередження! При використанні пристроїв
з живленням від електричної мережі необхідно
дотримуватись основних заходів безпеки, вклю-
чаючи наступні, щоб знизити ризик виникнення
пожежі, ураження електричним струмом, травм
та матеріальних ушкоджень.
Попередження! При використанні пристрою
необхідно дотримуватись правил техніки без-
пеки. Перед використанням машини прочитайте
ці інструкції для власної безпеки та для без-
пеки людей, які знаходяться поряд, Будь ласка
зберігайте інструкції в безпечному місці для
використання в майбутньому.
Перед роботою з пристроєм уважно про-
читайте це керівництво.
Використання за призначенням описане
в цьому керівництві. Використання будь-яких
аксесуарів чи додаткових інструментів, або
виконання операцій з прибором, неописаних
в цьому керівництві, може призвести до осо-
бистих травм.
Зберігайте це керівництво для отримання
інформації в подальшому.
Використання пристрою
Будьте уважні при використанні пристрою.
Завжди використовуйте захисні окуляри.
Ніколи не дозволяйте дітям та особам, які
не знають всіх інструкцій, використовувати
цей інструмент.
Не дозволяйте дітям або тваринам підходи-
ти до робочої зони та торкатися пристроїв
або електричних шнурів.
Необхідний ретельний нагляд, коли пристрій
використовується біля дітей.
Цей пристрій не призначений для викорис-
тання молодими та хворими людьми без
нагляду.
Цей інструмент не можна використовувати
в якості іграшки.
Використовуйте цей пристрій лише вдень
або за умови хорошого штучного освітлення.
Використовуйте лише в сухому місці. Не
дозволяйте, щоб пристрій був вологим.
Не погружайте пристрій в воду.
56
Не відкривайте корпус. Всередині відсутні
деталі, які користувач може обслуговувати
самостійно.
Не використовуйте цей пристрій у вибухоне-
безпечних умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
Щоб знизити ризик пошкодження вилок та
шнурів, ніколи не тягніть за кабель, щоб ви-
тягнути вилку з розетки.
Безпека сторонніх людей
Цей інструмент не призначений для викорис-
тання людьми (включаючи дітей) з недостат-
німи фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, або з недостатнім досвідом
або знаннями, за винятком ситуацій, коли
вони працюють під контролем або отримали
відповідні інструкції щодо використання при-
строю від відповідального за їх безпеку.
Діти повинні знаходитись під контролем,
щоб гарантувати, що вони не будуть грати
з пристроєм.
Залишкові ризики.
Додаткові залишкові ризики можуть виникнути
при використанні інструменту, який не включено
до наведених попереджень з техніки безпеки.
Ці ризики можуть виникнути через невірне ви-
користання, тривале використання, тощо.
Незважаючи на виконання всіх відповідних
правил техніки безпеки та використання при-
строїв безпеки, неможливо уникнути деяких
залишкових ризиків. Сюди належать:
Травми через контакт з деталями, що
рухаються/обертаються.
Травми при заміні деталей, пильних по-
лотен або аксесуарів.
Травми через занадто тривале викорис-
тання інструменту. При використанні
будь-якого інструменту протягом трива-
лого періоду часу не забувайте робити
регулярні перерви.
Пошкодження слуху.
Небезпека для здоров'я через вдихання
пилу, що утворюється при використан-
ні інструменту (наприклад, при роботі
з деревом, особливо з дубом, березою
та ДВП.)
Після використання
Коли пристрій не використовується, його
необхідно зберігати в сухому, добре прові-
трюваному та недоступному для дітей місці.
Дітям забороняється мати доступ до при-
строю в місці зберігання.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents