Download Print this page

Black & Decker GL250 Original Instructions Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČEŠTINA
všechny ostatní funkce, které by mohly ovlivnit
jeho provoz.
Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či
vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vymě-
nit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí
být vhodný pro venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO5VV-F s délkou až 30 m a s průřezem vodiče
1,5 mm
, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám
2
při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li prodlužovací kabel poškozen,
vyměňte jej. V případě použití navinovacího kabelu
odviňte vždy celou délku kabelu.
Doplňující bezpečnostní pokyny pro
strunové sekačky
Varování! Po vypnutí motoru se bude struna sekač-
ky ještě chvíli otáčet.
Seznamte se s ovládacími prvky a se správným
použitím nářadí.
Před použitím řádně prohlédněte napájecí
kabel, zda není poškozen nebo opotřebován.
Pokud dojde během práce k poškození napáje-
cího kabelu, okamžitě nářadí vypněte a odpojte
od elektrické zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE
NAPÁJECÍHO KABELU DŘÍVE, NEŽ BUDE
ODPOJEN.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo opotře-
bován, nářadí nepoužívejte.
Nazujte si pevné boty nebo holínky, aby byla
vaše chodidla chráněna.
Noste dlouhé kalhoty, abyste si chránili nohy.
Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je pro-
stor, ve kterém budete sekat, zbaven větviček,
kamenů, drátů a jiných překážek.
Používejte nářadí pouze ve svislé poloze se se-
kací strunou těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte
nářadí v jiné poloze.
Při práci s tímto nářadím se pohybujte pomalu.
Uvědomte si, že čerstvě posečená tráva je
kluzká a vlhká.
Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pra-
cujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru
a dolů.
24
Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes
štěrkové chodníky nebo cesty.
Nikdy se nedotýkejte struny, je-li nářadí v chodu.
Nepokládejte nářadí na zem, dokud se struna
zcela nezastaví.
Používejte pouze odpovídající typ struny. Nikdy
nepoužívejte kovovou strunu nebo rybářský
vlasec.
Dávejte pozor, abyste se nedotkli struny sekač-
ky.
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti struny. Stále sledujte polohu napá-
jecího kabelu.
Udržujte ruce a nohy trvale mimo dosah struny,
a to zejména při zapínání motoru.
Před použitím nářadí a po každém nárazu nářadí
zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a zda
není nutné provedení opravy.
Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými
ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených
ochranných krytů.
Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení,
které upravuje délku struny. Po vysunutí nové
struny nářadí před spuštěním vždy nastavte do
jeho obvyklé pracovní polohy.
Zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále
čisté a průchozí.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo opo-
třebován, strunovou sekačku (vyžínač trávy)
nepoužívejte.
Dbejte na to, aby se prodlužovací napájecí
kabely nedostaly do blízkosti struny.
Štítky na nářadí
Na nářadí lze nalézt následující varovné symboly:
Před zahájením obsluhy si řádně prostuduj-
te tento návod.
Při práci s tímto nářadím používejte ochran-
né brýle.
Při práci s tímto nářadím používejte vhodnou
ochranu sluchu.
Před kontrolou poškozeného napájecího ka-
belu vždy odpojte zástrčku kabelu od síťové
zásuvky. Je-li kabel poškozen, zajistěte, aby
nebyla sekačka používána.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky.
Udržujte okolo stojicí osoby v bezpečné
vzdálenosti od prostoru sečení.
Nevystavujte nářadí dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GL250

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360