Deklaracja Zgodności Ue - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Deklaracja zgodności UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA DOTYCZĄCA HAŁASU NA
ZEWNĄTRZ
GL250/GL310/GL360
Firma Black & Decker oświadcza, że „dane
techniczne" opisywanych produktów spełniają
wymagania norm: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
2000/14/EC, kosiarka do trawy , L ≤ 50 cm,
załącznik VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandia
Numer identyfi kacyjny korpusu: 0344
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/EC
(Artykuł 12, Załącznik III, L ≤ 50 cm):
L
(pomiar mocy akustycznej) 94 dB(A)
WA
niepewność (K) = 1,5 dB(A)
L
(nominalny poziom mocy akustycznej)
WA
96 dB(A)
niepewność (K) = 1,5 dB(A)
Produkty te są również zgodne z zapisami
Dyrektywy 2004/108/EC. Aby otrzymać więcej
informacji, należy skontaktować się z fi rmą
Black & Decker pod adresem podanym poniżej
lub na końcu instrukcji. Osoba niżej podpisana
odpowiedzialna jest za zestawienie informacji
technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu fi rmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
25.10.2010
POLSKI
41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents