Ochrana Životného Prostredia - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte
z neho akumulátor, ak je zariadenie/náradie
napájané odoberateľným akumulátorom.
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, ne-
chajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora.
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od
siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
okrem pravidelného čistenia.
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvi-
dujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a zni-
žuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktoré-
mukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uve-
denej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popre-
dajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napájacie napätie
V
AC
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min
-1
Hmotnosť
kg
Vibrácie pôsobiace na ruky a paže obsluhy merané
podľa normy EN 786: = 7,5 m/s
1,5 m/s
.
2
L
(akustický výkon) 80 dB(A), odchýlka (K) =
PA
1,5 dB(A)
SLOVENČINA
GL250
GL310
GL360
Typ 1
Typ 1
Typ 1
230
230
230
250
300
350
11500
11500
11500
1,3
1,6
1,6
, odchýlka (K) =
2
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents