Black & Decker GL310 Original Instructions Manual

Black & Decker GL310 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL310:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

GL250
GL310
www.blackanddecker.eu
GL360
Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Black & Decker GL310

 • Page 1 GL250 GL310 www.blackanddecker.eu GL360 Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 3 Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 4 Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 5: Intended Use

  ENGLISH Intended use Safety of others ♦ This appliance is not intended for use by persons Your Black & Decker trimmer has been designed for (including children) with reduced physical, sen- trimming and fi nishing lawn edges and to cut grass sory or mental capabilities, or lack of experience in confi...
 • Page 6 ENGLISH ♦ Using an extension cable Before using the appliance and after any impact, check for signs of wear or damage and repair Always use an approved extension cable suitable as necessary. for the power input of this appliance (see technical ♦...
 • Page 7 Take small cuts. ♦ Keep the tool away from hard objects and deli- Attaching the second handle (fi g. A) (GL310 cate plants. & GL360 only) ♦ Cutting line will wear faster and require more ♦...
 • Page 8: Troubleshooting

  ENGLISH Warning! If the cutting line protrudes beyond the If the bump feed does not work trimming blade (7), cut it off so that it just reaches ♦ Keep the tabs depressed and remove the spool the blade. cover from the housing. ♦...
 • Page 9: Technical Data

  Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materi- als helps prevent environmental pollution GL250/GL310/GL360 and reduces the demand for raw materials. Black & Decker declares that these products described under “technical data” are in...
 • Page 10 ENGLISH ♦ The product has been used for trade, profes- sional or hire purposes; ♦ The product has been subjected to misuse or neglect; ♦ The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents; ♦ Repairs have been attempted by persons other than authorised repair agents or Black &...
 • Page 11: Bestimmungsgemäße Verwendung

  DEUTSCH ♦ Bestimmungsgemäße Verwendung Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Im Inneren befi nden sich keine zu wartenden Ihr Black & Decker Rasentrimmer wurde für das Teile. Trimmen und Zuschneiden von Rasenkanten sowie ♦ Betreiben Sie das Gerät nicht in explosions- für das Schneiden von Gras in beengten Platzver- gefährdeter Umgebung, in der sich brennbare hältnissen entwickelt.
 • Page 12 DEUTSCH ♦ ♦ Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transpor- Tragen Sie stabile Schuhe oder Stiefel, um Ihre tiert oder gelagert wird, bewahren Sie es im Füße zu schützen. ♦ Kofferraum oder einer geeigneten Ablage auf, Tragen Sie lange Hosen, um Ihre Beine zu damit es bei plötzlichen Geschwindigkeits- oder schützen.
 • Page 13: Montage

  Gerät ausgeschaltet ist und der Netzste- cker gezogen wurde. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Bedie- nungsanleitung. Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. A) (nur GL310 und GL360) ♦ Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit Schieben Sie den Zusatzgriff (5) von unten auf dem Gerät arbeiten.
 • Page 14: Problembehebung

  DEUTSCH ♦ Ein- und Ausschalten Richten Sie die Laschen (12) des Spulendeckels an den Löchern des Gehäuses (15) aus. ♦ Zum Einschalten des Geräts drücken Sie den ♦ Drücken Sie den Deckel auf das Gehäuse, bis Ein-/ Ausschalter (1). dieser sicher einrastet. ♦...
 • Page 15: Wartung

  DEUTSCH ♦ Achtung! Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wenn der Akku integriert ist, entladen Sie diesen fortfahren. vor dem Abschalten vollständig. ♦ Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdo- Das Gerät läuft langsam se, bevor Sie es reinigen. Das Ladegerät benö- ♦...
 • Page 16: Technische Daten

  DEUTSCH Technische Daten Garantie GL250 GL310 GL360 Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Typ 1 Typ 1 Typ 1 Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnli- Eingangsspannung che Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsan- Leistungsaufnahme sprüche und schränkt diese keinesfalls ein.
 • Page 17: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS ♦ Utilisation N’utilisez pas l’appareil dans un environne- ment présentant des risques d’explosion, ni Votre taille-bordures Black & Decker est conçu pour en présence de liquides, gaz ou poussières la coupe et la fi nition des bordures de pelouse ainsi infl...
 • Page 18 FRANÇAIS ♦ Vérifi cation et réparations Ne traversez jamais des passages recouvert de gravier quand l’appareil fonctionne. ♦ Avant l’utilisation, vérifi ez si l’appareil est en bon ♦ Ne touchez jamais le fi l de coupe quand l’appa- état ou si aucune pièce ne manque. Recherchez reil fonctionne.
 • Page 19: Caractéristiques

  ♦ Éloignez l’outil des plantes délicates et des Fixation de la poignée secondaire (fi gure A) objets durs. (GL310 et GL360 uniquement) ♦ Le fi l de coupe s’use rapidement et doit être ♦ Glissez la poignée secondaire (5) sur la poignée changé...
 • Page 20: Dépannage

  FRANÇAIS ♦ Retirez la bobine vide (14) du boîtier. Dépannage ♦ Éliminez la poussière et l’herbe du cache-bobine Si l’outil ne fonctionne pas, suivez les instructions et le boîtier. ci-dessous. Si le problème n’est pas résolu, veuillez ♦ De la nouvelle bobine, déroulez environ 10 cm contacter votre réparateur local Black &...
 • Page 21 à base de solvant. EXTÉRIEURES Protection de l’environnement Recyclage. Cet appareil ne doit pas être jeté GL250/GL310/GL360 avec les déchets ménagers. Black & Decker confi rme que les produits décrits dans les «Données techniques» sont Si votre appareil/outil Black &...
 • Page 22 FRANÇAIS Membres de l’Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne. Si un produit Black & Decker s’avère défectueux en raison de matériaux en mauvaises conditions, d’une erreur humaine, ou d’un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date d’achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou rem- place ces produits à...
 • Page 23: Použití Výrobku

  ČEŠTINA ♦ Použití výrobku Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel, Vaše strunová sekačka Black & Decker je určena chcete-li uvolnit zástrčku ze zásuvky. pro sekání a úpravu okrajů trávníků a pro sekání trávy na špatně přístupných místech. Tento výrobek Bezpečnost ostatních osob je určen pouze pro spotřebitelské...
 • Page 24 ČEŠTINA ♦ všechny ostatní funkce, které by mohly ovlivnit Je-li nářadí v chodu, nikdy nepřecházejte přes jeho provoz. štěrkové chodníky nebo cesty. ♦ Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho část ♦ Nikdy se nedotýkejte struny, je-li nářadí v chodu. ♦ poškozena.
 • Page 25 Sečete-li vysokou trávu, pracujte po částech od shora dolů. Sekejte trávu po malých kouscích. Připevnění druhé rukojeti (obr. A) (pouze ♦ Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od GL310 a GL360) tvrdých předmětů a choulostivých rostlin. ♦ Nasuňte druhou rukojeť (5) na hlavní rukojeť (2) ♦...
 • Page 26: Řešení Problémů

  ČEŠTINA ♦ Z krytu a pouzdra cívky odstraňte zachycené Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od nečistoty a zbytky trávy. elektrické sítě. ♦ Připravte si novou cívku a odviňte z ní asi 10 cm Nářadí pracuje v nízkých otáčkách struny. ♦ Zkontrolujte, zda se pouzdro cívky může volně...
 • Page 27 NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla. Ochrana životního prostředí GL250/GL310/GL360 Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být požadavky následujících norem: 2006/42/EC, vyhozen do běžného domácího odpadu.
 • Page 28 ČEŠTINA výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek: ♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu. ♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba. ♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
 • Page 29: Rendeltetésszerű Használat

  MAGYAR ♦ Rendeltetésszerű használat A készüléket soha ne húzza ki a kábelnél fogva a konnektorból, hogy elkerülje a dugasz és Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját a kábel sérülését. gyepszélek vágására és igazítására, illetve kis te- rületen való kaszálásra terveztük. A fűszegélyvágó Mások biztonsága iparszerű...
 • Page 30 MAGYAR ♦ ♦ Ne használja a készüléket, ha valamely alkat- Ne tegye le a szerszámot, amíg a vágószál része megsérült vagy hibás. forgása le nem állt. ♦ ♦ A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
 • Page 31 Általános tanácsok húzva a konnektorból. ♦ Az optimális vágási eredmény érdekében csak száraz füvet vágjon. A pótfogantyú felszerelése (A ábra) (csak GL310 és GL360) Fűszegélynyírás ♦ Csúsztassa a pótfogantyút (5) a főfogantyúra ♦ Tartsa a készüléket a D ábrán látható pozíció- (2) felfelé...
 • Page 32 MAGYAR Új vágószál-orsó felszerelése (E - F ábra) Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a jó minőségű csatlakozó A vágószál- orsó cseréjéhez a cseredarabot dugaszhoz mellékelt szerelési utasítást. Black & Decker márkakereskedőjétől szerezheti be Ajánlott biztosíték: 5 A. (kat.
 • Page 33: Műszaki Adatok

  MAGYAR Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készü- Műszaki adatok lék karbantartása előtt: GL250 GL310 GL360 ♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/ 1. típus 1. típus 1. típus készüléket. Bemeneti feszültség Vv.á. ♦ Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort Felvett teljesítmény a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
 • Page 34 MAGYAR Garancia határozat A Black & Decker elhivatott a termékei minősége iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garan- ciahatározat csak kiegészíti és semmi esetre sem befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait. A garancia az Európai Unió tagállamai területén, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) területén érvényes.
 • Page 35 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon készülék megvásárlásához. részével, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 36: Zasady Bezpiecznej Pracy

  POLSKI ♦ Przeznaczenie Nie używaj urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cie- Opisywana podkaszarka Black & Decker przezna- czy, gazów lub pyłów. czona jest do koszenia i przycinania krawędzi i traw- ♦ Aby uniknąć uszkodzenia wtyczki lub przewodu, ników oraz koszenia trawy w trudno dostępnych nigdy nie wolno ciągnąć...
 • Page 37 POLSKI ♦ Nie wolno dotykać żyłki w czasie, gdy włączone Przeglądy i naprawy jest urządzenie. ♦ Przed użyciem sprawdzić, czy nie występują ♦ Urządzenie można odłożyć dopiero, kiedy żyłka uszkodzenia lub wadliwe elementy. Sprawdzić całkowicie się zatrzyma. wszelkie elementy i inne okoliczności mogące ♦...
 • Page 38 ♦ Płynnym ruchem przesuwaj kosiarkę na boki. Mocowanie drugiego uchwytu (rys. A) ♦ W przypadku koszenia długiej trawy, pracuj (tylko GL310 oraz GL360) stopniowo, zaczynając od góry. Przycinaj trawę ♦ Wsuń drugi uchwyt (5) na główny uchwyt (2) po trochu.
 • Page 39: Rozwiązywanie Problemów

  POLSKI ♦ Jeśli narzędzie zwalnia, należy zmniejszyć Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia do końcówki obciążenie. uziemienia. Wykonaj instrukcje instalacji dołączone do wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik: Montaż nowej szpuli z żyłką (rys. E - F) 5 A. Zapasowe szpule z żyłką dostępne są u sprzedaw- Rozwiązywanie problemów ców Black &...
 • Page 40: Ochrona Środowiska

  Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go www.2helpU.com całkowicie rozładować a następnie wyłączyć Dane techniczne urządzenie. ♦ Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki GL250 GL310 GL360 z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wyma- Typ 1 Typ 1 Typ 1 ga, oprócz okresowego czyszczenia, żadnej Napięcie zasilania dodatkowej konserwacji.
 • Page 41: Deklaracja Zgodności Ue

  POLSKI Deklaracja zgodności UE DYREKTYWA MASZYNOWA DYREKTYWA DOTYCZĄCA HAŁASU NA ZEWNĄTRZ GL250/GL310/GL360 Firma Black & Decker oświadcza, że „dane techniczne“ opisywanych produktów spełniają wymagania norm: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91 2000/14/EC, kosiarka do trawy , L ≤ 50 cm, załącznik VIII KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED...
 • Page 42: Black & Decker

  POLSKI Black & Decker Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, WARUNKI GWARANCJI: że usunięcie wady jest niemożliwe; b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez Produkty marki Black & Decker reprezentują bardzo dokonywania naprawy. wysoką...
 • Page 43: Použitie Výrobku

  SLOVENČINA ♦ Použitie výrobku Nepoužívajte tento výrobok v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená horľavé kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi. na kosenie a úpravu okrajov trávnikov a na kosenie ♦ Ak chcete znížiť...
 • Page 44 SLOVENČINA ♦ Kontroly a opravy Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom ♦ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je náradie hore a dole. poškodené alebo či nemá chybné časti. Uistite ♦ Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez sa, či nie sú...
 • Page 45 či je prívodný kábel odpojený od zásuvky. odhora nadol. Koste trávu po malých kúskoch. Pripevnenie druhej rukoväti (obr. A) ♦ Udržujte náradie v bezpečnej vzdialenosti od (iba GL310 a GL360) tvrdých predmetov a chúlostivých rastlín. ♦ ♦ Ak kosíte pozdĺž chodníkov a iných hrubých Nasuňte druhú...
 • Page 46: Riešenie Problémov

  SLOVENČINA Montáž novej cievky so strunou (obr. E – F) dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A. Náhradné cievky so strunou získate u autorizované- ho predajcu Black & Decker (kat. č. A6226). Riešenie problémov ♦ Držte stlačené výstupky (12) a odoberte kryt Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, (13) z puzdra cievky (9).
 • Page 47: Ochrana Životného Prostredia

  SLOVENČINA ♦ Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte Technické údaje z neho akumulátor, ak je zariadenie/náradie GL250 GL310 GL360 napájané odoberateľným akumulátorom. Typ 1 Typ 1 Typ 1 ♦ Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, ne- Napájacie napätie chajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému Príkon...
 • Page 48 Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA. GL250/GL310/GL360 Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či vý- výrobky popisované...
 • Page 49: Русский Язык

  РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение ♦ Не используйте данный инструмент в каче- стве игрушки. Ваша кордовая газонокосилка Black & Decker ♦ Работайте инструментом только при днев- предназначена для скашивания травы, обра- ном свете или в условиях хорошего искус- ботки краев газона, а также для стрижки травы ственного...
 • Page 50 РУССКИЙ ЯЗЫК том (например, при распиле древесины, ♦ Перед использованием инструмента внима- в особенности, дуба, бука и ДВП.) тельно проверьте сетевой и удлинительный кабели на отсутствие повреждений и старе- После использования ния и износа. В случае повреждения кабеля ♦ Храните не используемый инструмент во...
 • Page 51: Составные Части

  При работе с инструментом используйте электросети. средства защиты органов слуха. Установка дополнительной рукоятки Перед осмотром поврежденного кабеля (Рис. А) (только для GL310 и GL360) всегда вынимайте вилку кабеля из ро- зетки электросети. Не используйте га- ♦ Движением снизу вверх надвиньте дополни- зонокосилку, если...
 • Page 52 РУССКИЙ ЯЗЫК Подключение газонокосилки ♦ Во время эксплуатации газонокосилки леска будет изнашиваться и укорачиваться. Для к электросети (Рис. С) осуществления подачи новой лески осто- ♦ Вставьте штепсельную розетку подходяще- рожно ударьте работающую газонокосилку го удлинительного кабеля в соединитель- о землю. ный...
 • Page 53: Защита Окружающей Среды

  РУССКИЙ ЯЗЫК Техническое обслуживание ♦ Отмотайте приблизительно 10 см режущей лески и удерживайте ее пальцем в этом по- Ваше электрический/аккумуляторный инстру- ложении. мент Black & Decker рассчитан на работу в тече- ♦ Установите катушку на инструмент, как было ние продолжительного времени при минималь- описано...
 • Page 54 ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ собирает их по нашему поручению. Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного GL250/GL310/GL360 центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker заявляет, что продукты, Black & Decker по адресу, указанному в данном обозначенные в разделе «Технические...
 • Page 55 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 56: Використання Пристрою

  УКРАЇНСЬКА Область застосування ♦ Не відкривайте корпус. Всередині відсутні деталі, які користувач може обслуговувати Ваш тример виробництва компанії Black & Decker самостійно. був розроблений для підрізання та надання кра- ♦ Не використовуйте цей пристрій у вибухоне- сивого вигляду газону та для обрізання трави на безпечних...
 • Page 57 УКРАЇНСЬКА ♦ Якщо пристрій зберігається або транспорту- ♦ Використовуйте цей пристрій лише у верти- ється в автомобілі, його необхідно помістити кальному положенні так, щоб лінія розрізу в багажник або зафіксувати, щоб уникнути була недалеко від землі. Ніколи не вмикайте рухів через раптові зміни швидкості або на- інструмент...
 • Page 58 з розетки. Загальні положення Прикріплення другої ручки (мал. A) (лише ♦ Щоб досягти оптимального результату, під- для GL310 і GL360) стригайте лише суху траву. ♦ Перемістіть другу ручку (5) по основній ручці (2) у напрямку догори. Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 59: Усунення Несправностей

  УКРАЇНСЬКА Підстригання трави ♦ Витягніть всю волосінь, що залишилася, з котушки. ♦ Тримайте інструмент, як показано на мал. D. ♦ Просуньте 2 см ріжучої волосіні в один ♦ Повільно пересувайте косарку з сторони з отворів (17) котушки, як показано на ри- в...
 • Page 60: Технічні Дані

  не витягається, а потім вимкніть інструмент. www.2helpU.com ♦ Витягніть зарядний пристрій з розетки пе- ред очисткою. Ваш зарядний пристрій не Технічні дані вимагає технічного обслуговування, лише GL250 GL310 GL360 необхідно проводити регулярну очистку. Тип 1 Тип 1 Тип 1 ♦ Регулярно очищуйте вентиляційний отвір за...
 • Page 61 Заява про відповідність ЄС ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДИРЕКТИВА ПРО ШУМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПОЗА ПРИМІЩЕННЯМИ GL250/GL310/GL360 Компанія Black & Decker заявляє, що продукти, описані в розділі „Технічні дані“ відповідають: 2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91. 2000/14/EC, тример для газонів, L ≤ 50 см, Додаток...
 • Page 62 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 63: Kullanım Amacı

  TÜRKÇE Kullanım amacı Diğer kişilerin güvenliği ♦ Bu alet fi ziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı Black & Decker misinalı çim kesme makineniz sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince bahçenizdeki çim kenarlarının kesilmesi ve düzel- deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar tilmesi, ayrıca dar alanlardaki çimlerin kesilmesi için dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiş- tasarlanmıştır.
 • Page 64 TÜRKÇE ♦ ♦ Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı Aleti kullanmadan önce ve herhangi bir darbe- sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. den sonra, aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse tamir ettirin. Uzatma kablolarının kullanımı ♦ Siperlik zarar gördüğünde veya yerine takılı Daima bu aletin elektrik girişine uygun (teknik özel- olmadığında hiçbir zaman aleti çalıştırmayın.
 • Page 65 ♦ İkinci tutma kolunun takılması (Şekil A) Uzun çimleri keserken, yukarıdan aşağı kade- melerle çalışın. Küçük kesimler yapın. (sadece GL310 ve GL360) ♦ Aleti sert nesnelerden ve hassas bitkilerden ♦ İkinci tutma kolunu (5) tutma kolu (2) üzerine dik uzak tutun.
 • Page 66: Arıza Giderme

  TÜRKÇE ♦ Kapağı, güvenli bir şekilde yerine geçene kadar ♦ Misina düzeltme bıçağının ötesine uzuyorsa misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin. muhafazanın üzerine bastırın. Uyarı! Misina düzeltme bıçağının (7) ötesine uzuyor- Vurmalı misina sistemi halen çalışmıyorsa veya sa misinayı sadece bıçağa ulaşacak şekilde kesin. makara sıkışmışsa aşağıdaki önerileri deneyin: ♦...
 • Page 67: Teknik Özellikleri

  DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ toplanması yönünde hükümler içerebilir. Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dö- GL250/GL310/GL360 nüşüme sokulması için bir imkân sunmaktadır. Bu Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen...
 • Page 68 TÜRKÇE Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları...
 • Page 69 TÜRKÇE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Bobinaj Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D 0322 351 80 46 Afyon Emek Motor Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15 0272 212 11 14 Ağrı Tamgüç Bobinaj Kağızman Cad. No: 42 0472 215 70 41 Ankara Orhan Bobinaj...
 • Page 70 Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 71 Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...
 • Page 72 90584100 www.blackanddecker.eu Скачано с сайта интернет магазина https://axiomplus.com.ua/...

This manual is also suitable for:

Gl250Gl360Gl360sb

Table of Contents