Použití Výrobku; Bezpečnostní Pokyny - Black & Decker GL250 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL250:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Použití výrobku
Vaše strunová sekačka Black & Decker je určena
pro sekání a úpravu okrajů trávníků a pro sekání
trávy na špatně přístupných místech. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájené-
ho kabelem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.
Varování! Při použití tohoto stroje musí být dodr-
žovány základní bezpečnostní pokyny. Z důvodu
vaší vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních
osob si prosím před použitím stroje přečtěte tyto
pokyny. Uschovejte prosím tyto pokyny pro pozdější
možné použití.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte celý
tento návod.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další
použití.
Použití výrobku
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
Vždy používejte ochranné brýle nebo jinou
vhodnou ochranu zraku.
Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem praco-
valy děti nebo osoby, které nejsou seznámeny
s těmito pokyny.
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zví-
řatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního
prostoru nebo se dotýkaly zařízení a přívodního
napájecího kabelu.
Je-li zařízení používáno v blízkosti dětí, je ne-
zbytné zajištění přísného dohledu.
Toto nářadí není určeno pro použití nezletilými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
Tento výrobek nesmí být používán jako hračka.
Používejte tento výrobek pouze za denního
světla nebo při kvalitním umělém osvětlení.
Používejte tento výrobek pouze v suchém pro-
středí. Zabraňte tomu, aby se výrobek dostal do
vlhkého prostředí.
Neponořujte tento výrobek do vody.
Nepokoušejte se tento výrobek demontovat.
Uvnitř se nenachází žádné opravitelné části.
Nepoužívejte tento výrobek v prostředích s vý-
bušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují
hořlavé kapaliny, plyny nebo prachové směsi.
Chcete-li snížit riziko poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy netahejte za kabel,
chcete-li uvolnit zástrčku ze zásuvky.
Bezpečnost ostatních osob
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smys-
lovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních,
mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato
rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného
použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracov-
ního nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravi-
delné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (pří-
klad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Po použití
Není-li výrobek používán, měl by být uložen na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo
dosah dětí.
Uložené nářadí musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Je-li nářadí uloženo nebo přepravováno ve vozi-
dle, mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno
tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých
změnách rychlosti nebo směru jízdy.
Kontroly a opravy
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není nářadí
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Ujistěte
se, zda nejsou jeho části rozbity a zkontrolujte
ČEŠTINA
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl310Gl360

Table of Contents